Deelscholen

BeroepencollegeContactgegevens Beroepencollege

Vestigingsadres: Ezingerweg 51
Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
Telefoon: 0522 . 26 32 77
E-mail: beroepencollege@stadenesch.nl

Medewerkers

Hier vindt u alle medewerkers van Beroepencollege.

Luten, K.
LUT
Procesleider Beroepencollege
Timmermans, P.J.M.
TIM
Leerlingcoördinator vmbo bovenbouw
Wiskunde
Beroepencollege
Muller, I.
MUI
Leerlingencoördinator vmbo onderbouw
Duitse taal
Beroepencollege
Groen - Kloosterman, N.
GKN
Zorg & Welzijn, decaan basis-kader
Beroepencollege

Onderwijs aanbod Stad & Esch Beroepencollege

 • kaderberoepsgerichte leerweg voor de domeinen Techniek en Dienstverlening
 • basisberoepsgerichte leerweg voor de domeinen Techniek en Dienstverlening
 • LeerWerkTraject (LWT)
Document Online Brochure Leerwerktraject Stad Esch

Het leerwerktraject

Het leerwerktraject (LWT) is bedoeld voor vmbo-basisleerlingen uit de derde en vierde klas die graag praktisch bezig zijn en zich daarbij zelfstandig goed kunnen ontwikkelen. 

Klik links om de brochure over het leerwerktraject te openen.

DieverContactgegevens Diever

Vestigingsadres: Westers 7
Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
Telefoon: 0521 . 59 22 66
E-mail: diever@stadenesch.nl

MEDEWERKERS

Hier vindt u alle medewerkers van Diever.

Stolte, H.A.
STE
Leerlingcoördinator onderbouw Diever
Engelse taal
Room, H.J.
ROG
Leerlingcoördinator bovenbouw Diever
Economie
Ruinemans, J.
RUJ
Decaan Diever
lichamelijke opvoeding

Onderwijs aanbod Stad & Esch Diever

 • eerste twee jaar basisberoepsgerichte leerweg
 • eerste twee jaar kaderberoepsgerichte leerweg
 • volledig tl
 • volledig havo
 • eerste drie jaar atheneum

Hart van Diever

Het Hart van Diever bestaat onder andere uit een sporthal, ontmoetingsruimte en een theater. Graag bieden we overzicht van de aanspreekpunten en huurtarieven voor de verschillende ruimtes.

Algemeen
Afsprakenoverzicht Hart Van Diever

LyceumContactgegevens Lyceum

Vestigingsadres: Ezingerweg 52
Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
Telefoon: 0522 . 23 66 88
E-mail: lyceum@stadenesch.nl

MEDEWERKERS

Hier vindt u alle medewerkers van Lyceum.

Schelling, M.A.
SMA
Procesleider havo
Enting, H.J.R.
ENT
Leerlingcoördinator vwo onderbouw
lichamelijke opvoeding
Lyceum
Epker, B.A.
EPK
Leerlingcoördinator vwo bovenbouw
Engelse taal
Lyceum
Veenstra, A.
AVE
Leerlingcoördinator havo onderbouw
Nederlandse taal
Lyceum
Veen, M. de
VEM
Leerlingcoördinator havo bovenbouw
geschiedenis
Lyceum
Meijer, C.G.R.
MEC
Leerlingcoördinator theoretische leerweg
Duitse taal
Lyceum
Hofstee, I.H.
HFS
Decaan vwo
biologie
Lyceum
Schadee, P.
SCD
Decaan havo
lichamelijke opvoeding
Lyceum
Bosch - Meijer, J.
BOJ
Decaan theoretische leerweg
Duitse taal
Lyceum
Bakker, R.
BAKR
Procesleider vwo en vrijeschoolleerroute

Onderwijs aanbod Stad & Esch Lyceum

 • theoretische leerweg
 • havo
 • atheneum
 • vwo+/gymnasium
 • vrijschoolleerroute

Vrijeschoolleerroute

PraktijkschoolContactgegevens Praktijkschool

Vestigingsadres: Ezingerweg 54
Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
Telefoon: 0522 . 25 31 88
E-mail: praktijkschool@stadenesch.nl

MEDEWERKERS

Hier vindt u alle medewerkers van de Praktijkschool.

Bos, M.
BSM
Procesleider Praktijkschool en Eigen Weg

Onderwijs aanbod Stad & Esch Praktijkonderwijs

In de klassen 1 en 2 bieden we de leerlingen een zo breed mogelijk lesprogramma aan met veel didactiek. De leerlingen maken kennis met alle vakken. In klas 3 ligt de nadruk van het onderwijs op oriëntatie, keuzes maken en doen de leerlingen met arbeidstraining zowel binnen als buiten de school ervaring op met het arbeidsproces. Door middel van theorielessen, voorlichtingsvideo’s, snuffelstages, arbeidsvoorbereidende projecten, arbeidstraining enzovoorts, bereiden we de leerling van de klassen 4, 5 en 6 zo goed mogelijk voor op de uitstroommogelijkheden. Ook krijgen de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 veel praktijkvakken. Zij lopen stage in diverse bedrijven om zich in de praktijk voor te bereiden op hun latere plaats in het arbeidsproces.

In samenwerking met het Drenthe College bieden wij de leerlingen in de klassen 4 en 5 de mbo-Entree-opleiding aan.

De missie van het praktijkonderwijs


Leerlingen die het praktijkonderwijs hebben doorlopen, kunnen zelfstandig en volwaardig in de maatschappij deelnemen. Ze kunnen zelfstandig werken, wonen en hun vrije tijd zinvol besteden. Om dit te kunnen, moeten leerlingen een aantal algemene competenties en een aantal specifieke beroepscompetenties ontwikkelen. De beroepscompetenties zijn passend bij het beroep en bij de leerling. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

Een leerling die de Stad & Esch Praktijkschool verlaat heeft geleerd zelf verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling vanuit eigen talent, is respectvol, zelfredzaam, heeft vertrouwen in zichzelf en is klaar voor de volgende stap in de maatschappij.

De visie van het praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs realiseert zijn missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten. Die leertrajecten sluiten aan bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen en zijn ook gericht op de competenties die gevraagd worden. De leidinggevenden en medewerkers van het praktijkonderwijs zijn de professionals die dit mogelijk maken door met de leerling in gesprek te zijn. Samen bepalen zij wat er nodig is om optimaal te ontwikkelen. Daarnaast zijn ze ook in gesprek met de omgeving; met werkgevers, met ouders en met maatschappelijke organisaties. Zo krijgen zij zicht op wat nodig is om in de maatschappij te kunnen (blijven) functioneren. Een school voor praktijkonderwijs is zo een echte netwerkschool. De medewerkers van het praktijkonderwijs richten het leerproces zó in dat de leerling optimaal leert (het leren is uitdagend, stimulerend, betekenisvol, maximaal en effectief). Daarvoor is het nodig om samen stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en om manieren te vinden om die doelen te bereiken.

Ondersteunings- & adviesteam (OAT)

Het ondersteunings- & adviesteam (OAT) heeft een begeleidende, adviserende, verwijzende taak en geeft extra ondersteuning aan de docenten door middel van kennis, diagnose en hulp bij het opstellen van een handelingsplan. De verschillende specialisten in het OAT kunnen ook de leerlingen en hun ouders individueel begeleiden bij specifieke problemen. Het team komt elke drie weken bij elkaar. Het ondersteunings- & adviesteam komt in actie nadat de mentor maximaal drie begeleidingsgesprekken heeft gevoerd met de leerling en met ouders.

De volgende mensen maken deel uit van het ondersteunings- & adviesteam:

 • teamleider
 • orthopedagoog
 • schoolmaatschappelijk werker
 • leerlingcoördinator
 • jeugdarts (indien gewenst)
 • leerplichtambtenaar Recht op Leren (indien gewenst)

Uitstroom- en volgmonitor

Het praktijkonderwijs werkt aan een goede kwaliteitszorg, aan het in beeld brengen van opbrengsten en aan goede verslaglegging. De verslaglegging wordt gemeten door uitstroomgegevens in te voeren in een uitstroommonitor. Daarnaast worden de leerlingen die de school hebben verlaten, nog twee jaar lang gevolgd. Hiervoor is een volgmonitor ingevoerd.

Certificering

Wij geven onderwijs op maat. In sommige gevallen kan dat onderwijs op maat worden afgesloten met een examen. Wanneer een leerling aan een opleiding meedoet, worden de ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht van de aan de opleiding verbonden kosten. Het certificaat dat de leerling ontvangt, is een door de branche erkend certificaat.

Protocollen en Reglementen
Reglement Diploma Praktijkonderwijs Stad Esch

Eigen Weg 
Contactgegevens Eigen Weg

Vestigingsadres: Ezingerweg 55
Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
Telefoon: 0522 . 24 24 30
E-mail: eigenweg@stadenesch.nl 

MEDEWERKERS

Hier vindt u alle medewerkers van Stad & Esch Eigen Weg.

Bos, M.
BSM
Procesleider Praktijkschool en Eigen Weg
Huls - Klok, K.
HULS
Leerlingcoördinator Praktijkschool en Eigen Weg
Groen - Kloosterman, N.
GKN
Zorg & Welzijn, decaan basis-kader
Beroepencollege

Onderwijsaanbod Stad & Esch Eigen weg

Eigen Weg staat voor voortgezet onderwijs met extra ondersteuning op maat! Dit is bij Stad & Esch regulier onderwijs waarbij de leerling een vmbo-basis, vmbo-kader of vmbo-tl diploma kan behalen en havo (leerjaar 1 t/m 3) kan volgen met veel extra ondersteuning, zoals dit ook in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) geboden wordt. Bij Stad & Esch is dit speciale aanbod regulier geworden. Binnen deze deelschool geven we onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Leerlingen krijgen hier het onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben. Hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen.

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. De overheid wil dat er zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school gaan. Het uitgangspunt van passend onderwijs is niet meer wat uw kind niet kan, het gaat nu om wat uw kind wél kan! En zo werken wij al jaren. U kunt voor meer informatie terecht op www.passendonderwijs.nl.

Samenwerkingsverband

De overheid heeft Nederland opgedeeld in regio’s. De scholen binnen deze regio’s vormen samen een samenwerkingsverband (SWV). Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle kinderen in die regio. Er zijn 74 samenwerkingsverbanden binnen het voortgezet onderwijs. Stad & Esch Eigen Weg valt onder het samenwerkingsverband Meppel, Steenwijk en Hoogeveen (VO 22-03).

Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze OPR zijn ouders/leerlingen en personeel vertegenwoordigd. Het samenwerkingsverband stelt de ondersteuningsplanraad in. De leden van de OPR worden gekozen of afgevaardigd door de leden van de MR en van de scholen in de regio. De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke school moet minimaal de basisondersteuning, die in het samenwerkingsverband is afgesproken, realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. Hier vindt u meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel van Stad & Esch.

Verklaring Extra Ondersteuning

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wilt u uw kind aanmelden voor ons voortgezet onderwijs met extra ondersteuning op maat? Dan heeft u hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband beslist hierover.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Na toelating tot onze deelschool Eigen Weg wordt door de Commissie van Begeleiding een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Op basis van de onderwijsrelevante beginsituatie, de bevorderende en belemmerende factoren wordt het verwachte profiel dat de leerling gaat volgen in het vervolgonderwijs beschreven. Het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling zijn bepalend voor het planmatig handelen van de leerkracht. Op basis van de uitgangspunten van handelings- en opbrengst gericht werken, wordt een (groeps)plan opgesteld om de doelstellingen te realiseren. Twee keer per jaar wordt het ontwikkelingsperspectiefplan van uw kind met u besproken en bijgesteld op basis van de ontwikkeling binnen de beschreven bevorderende en belemmerende factoren. Zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling speelt hierin een belangrijke rol.

Commissie van Begeleiding (CievB)

Een Commissie van Begeleiding (CievB) volgt intern de voortgang van de leerlingen en is daar verantwoordelijk voor. Deze commissie bestaat uit: de teamleider (voorzitter), jeugdarts, de intern begeleider (IB), gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. De CievB komt eens per twee weken bijeen. Ouders hebben de mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met de gedragswetenschapper en/of maatschappelijk werker. De aanvraag voor gesprekken wordt via de groepsleerkracht of teamleider geregeld.

Verwijsindex risicojongeren

Vaak gebeurt het dat meerdere organisaties en hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind bezighouden, maar dat zij niet van elkaar weten dat zij met hetzelfde kind te maken hebben. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en dat zij informatie niet altijd met elkaar delen. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin signalen over kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar worden opgeslagen. Ook Eigen weg heeft het convenant Verwijsindex Risicojongeren ondertekend en participeert hierin. De verwijsindex geeft professionals de mogelijkheid informatie over de leerling onderling te delen en uit te wisselen. Zo kunnen alle betrokken begeleiders en hulpverleners in een oogopslag zien wie contact heeft met de leerling. Wanneer een leerling in de verwijsindex wordt geplaatst, neemt de schoolmaatschappelijk werker hierover contact met u op.

Kerndoelen

De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op kerndoelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de leergebied specifieke leerdoelen die zijn geformuleerd voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding en de leergebied overstijgende kerndoelen. Er zijn leergebied specifieke kerndoelen geformuleerd voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens, natuur en techniek, kunst en cultuur, bewegen en sport. De leergebied overstijgende kerndoelen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om te kunnen functioneren in de contexten leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.

 • leren leren
 • leren een taak uitvoeren
 • leren functioneren in verschillende sociale situaties
 • ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt gelden aanvullend de kerndoelen Voorbereiding Op Arbeid.

Kwaliteit

Wij kijken altijd hoe het nog beter kan. We zijn een lerende organisatie en werken planmatig en projectmatig. We kijken hierbij goed naar onszelf om steeds maar te blijven verbeteren. Kwaliteitszorg staat hoog op de agenda en we nemen dan ook met regelmaat audits, tevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsmetingen af om te kunnen blijven verbeteren. Als resultaat hebben we, in 2013, als een van de eerste onderwijsinstellingen in het ISO-certificaat ontvangen.

Schooltijden

Meppel onderbouw & Praktijkschool

1

08.15 - 09.00

2

09.00 - 09.45

pauze

3

10.05- 10.50

4

10.50 - 11.35

5

11.35 - 12.20

pauze

6

12.50 - 13.35

7

13.35 - 14.20

8

14.20 - 15.05

9

15.05 - 15.50
1015.50 - 16.35


Meppel bovenbouw & Eigen weg & Diever

108.15 - 09.00
209.00 - 09.45
309.45 – 10.30

pauze


410.50 - 11.35
5
11.35 – 12.20
612.20 - 13.05

pauze

713.35 - 14.20
814.20 - 15.05
915.05 - 15.50
1015.50 - 16.35

Overgangsregels

Hier vindt u de overgangsregels van klas 1 naar klas 2, klas 2 naar klas 3 en van klas 3 naar klas 4 voor havo en vwo.

Overgangsregels
Overgangsregels 1 naar 2 en 2 naar 3
Overgangsregels
Overgangsregels tl 3 naar 4
Overgangsregels
Overgangsregels 3 naar 4 havo vwo
Overgangsregels
Overgangsregels havo vwo 4 naar 5 en vwo 5 naar 6

PTD's

Hier vindt u alle programma's voor doorstroming onderbouw.

PTD
Toetsen Theoretische Leerweg Leerjaar 1
PTD
Toetsen Havo Leerjaar 1
PTD
Toetsen Havo Leerjaar 3
PTD
Toetsen Atheneum Leerjaar 2
PTD
Toetsen Vwo Gymnasium Leerjaar 1
PTD
Toetsen Vwo Gymnasium Leerjaar 3
PTD
Toetsen vmbo lbk leerjaar 2
PTD
Toetsen vmbo kt leerjaar 2
PTD
Toetsen Diever Havo Atheneum Leerjaar 2
PTD
Toetsen Diever Vmbo Bkt Leerjaar 2
PTD
Toetsen Havo Leerjaar 2
PTD
Toetsen Atheneum Leerjaar 1
PTD
Toetsen Atheneum Leerjaar 3
PTD
Toetsen Vwo Gymnasium Leerjaar 2
PTD
Toetsen vmbo lbk leerjaar 1
PTD
Toetsen Diever Vmbo Bkt Leerjaar 1
PTD
Toetsen vmbo kt leerjaar 1
PTD
Toetsen Diever Havo Atheneum Leerjaar 1
PTD
Toetsen Diever Havo Atheneum Leerjaar 3
PTD
Toetsen Vwo Gymnasium Leerjaar 1

Decanaat

De decaan is verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding van onze leerlingen. Dit zijn onze decanen:

 • I.H. Hofstee, vwo
 • P. Schadee, havo
 • J. Bosch, tl 
 • N. Groen-Kloosterman, basis en kader, Eigen Weg
 • J. Ruinemans, Diever

Op onderstaande website is meer informatie te vinden over loopbaanoriëntatie/-begeleiding en keuzebegeleiding. Dit is bedoeld voor leerlingen, mentoren en decanen.

  Examen doen

  Voor ouders/verzorgers waarvan hun kind eindexamen gaat doen, hebben wij hieronder de belangrijkste informatie op een rijtje gezet!

  examenreglement

  Hieronder vindt u het examenreglement. Hierin staan de formele regels en afspraken waaraan we ons houden.

  Examens
  Examenreglement

  pta's

  Via deze link kunt u de PTA's bekijken. Deze afkorting staat voor 'Programma van Toetsing en Afsluiting' (PTA). Hierin staat met welke toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen/deeltaken beheersen.

  EXAMENTRAINING

  Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Wij zijn daarom een samenwerking aangegaan met Lyceo. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

  WAAROM EEN EXAMENTRAINING?

  Lyceo laat jaarlijks de effectiviteit van de trainingen wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij, SEO Economisch Onderzoek. Voor het vijfde jaar op rij is gebleken dat de examentrainingen van Lyceo bewezen effectief zijn. Deelnemers van de examentrainingen scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het centraal examen voor het vak waarvoor zij een training hebben gevolgd.

  MEER WETEN?

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op Lyceo.nl.