Afspraken

Basisafspraken

‘Het is mijn school. Ik voel me er thuis.’ Dat is wat we willen dat onze leerlingen over ons vertellen. Onze school kent een aantal basisafspraken die voor iedereen binnen Stad & Esch van toepassing zijn. Deze regels en afspraken over Cultuur en Communicatie hangen op verschillende plekken in onze school. Deze basisregels worden door de mentoren met hun leerlingen besproken.

Stad & Esch hecht veel waarde aan een veilige omgeving voor zowel leerlingen als medewerkers. In de bewaarpaperclip over sociale veiligheid staan alle belangrijke zaken in samenhang beschreven.

Basisafspraken
Onze schoolregels
Algemeen
Poster cultuur & communicatie
Basisafspraken
Consequenties schoolregels
Basisafspraken
Bewaarpaperclip Sociale Veiligheid

Leerlingenstatuut

De mentoren bespreken aan het begin van het schooljaar het leerlingenstatuut met de leerlingen.

Algemeen
Leerlingenstatuut 2023-2025

Schooltijden

Meppel onderbouw & Praktijkschool

108.15 - 09.00
2 09.00 - 09.45
pauze
3 10.05 - 10.50
4 10.50 - 11.35
5 11.35 - 12.20
pauze
6 12.50 - 13.35
7 13.35 - 14.20
814.20 - 15.05
9 15.05 - 15.50
1015.50 - 16.35

Meppel bovenbouw, Diever & Eigen Weg

108.15 - 09.00 
209.00 - 09.45
309.45 - 10.30
pauze
410.50 - 11.35
511.35 - 12.20
612.20 - 13.05
pauze
713.35 - 14.20
814.20 - 15.05 
915.05 - 15.50 
1015.50 - 16.35

In de loop van het schooljaar zijn er altijd lesroosterwijzigingen. In verband hiermee kunnen leerlingen tussen 08.15 en 16.35 uur geen wekelijks terugkerende buitenschoolse activiteiten of werkzaamheden plannen. Het actuele lesrooster is voor leerlingen ouders te raadplegen via Magister.

Leerlingen die – zonder geldige reden – te laat in de les zijn, moeten zich de volgende dag om 07.50 uur melden.

Ziek of absent melden

Nooit leuk, maar het kan gebeuren: soms is een leerling ziek. De ouder/verzorger meldt de leerling dan ziek via het formulier Ziek melden in de Stad & Esch app; de leerling kan dit zelf niet doen (tenzij hij/zij 18 jaar of ouder is). Ook kan het voorkomen dat een leerling absent is vanwege een bezoek aan de huisarts, orthodontist etc. Via het formulier Aanvraag kortdurend verlof in de Stad & Esch app kan de leerling hiervoor, door de ouder, absent worden gemeld. 

Wanneer de leerling via de app ziek of absent is gemeld wordt dit direct verwerkt door onze administratie. Het is dan niet nodig om nog te bellen. Wanneer u geen gebruikmaakt van de app of liever telefonisch contact opneemt, vindt u hieronder onze telefoonnummers:

Stad & Esch Lyceum

 • ziek melden tussen 07.30 en 09.00 uur
 • telefoonnr. 0522 . 23 66 88

Stad & Esch Beroepencollege

 • ziek melden tussen 07.30 en 09.00 uur
 • telefoonnr. 0522 . 26 32 77

Stad & Esch Eigen weg

 • ziek melden vóór 8.15 uur
 • telefoonnr. 0522 . 24 24 30

Stad & Esch Diever

 • ziek melden vóór 8.15 uur
 • telefoonnr. 0521 . 59 22 66

Stad & Esch Praktijkschool

 • ziek melden tussen 07.30 en 09.00 uur
 • telefoonnr. 0522 . 25 31 88

Vrij van school

Er zijn situaties waarvoor u verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties om, bijvoorbeeld bij religieuze verplichtingen, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten of de viering van bepaalde jubilea. De regels hiervoor zijn vastgesteld door de leerplichtambtenaar op basis van de leerplichtwet.

Dit buitengewone verlof kunt u aanvragen via het formulier Aanvraag buitengewoon verlof, te vinden in onze Stad & Esch app. De leerlingcoördinator beoordeelt de aanvraag. Wanneer er geen gebruikgemaakt wordt van de app kunnen ouders/verzorgers het verlof aanvragen via de leerlingcoördinator.

Het kan ook voorkomen dat u graag verlof wilt aanvragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Ook dit kunt u doen via het formulier Aanvraag buitengewoon verlof.
Zorg ervoor dat u eerst de checklist hebt gedaan, om te kijken of u voldoet aan de regels voor vrijstelling van schoolbezoek wanneer uw verlofaanvraag gaat over een vakantie.

Checklist vrijstelling schoolbezoek

 • Uw aanvraag is minimaal 8 weken van tevoren?
 • Uw aanvraag gaat over een verlofperiode van maximaal 10 schooldagen?
 • Uw aanvraag gaat niet over een verlof in de eerste twee weken van het schooljaar?
 • Uw aanvraag gaat niet over een verlofperiode waarin een toetsweek of stage is gepland?
 • U heeft het afgelopen jaar geen gezinsvakantie kunnen genieten.
 • U of uw partner werkt in de toeristische, agrarische sector of de horeca?
 • Uw aanvraagt komt niet voort uit werkomstandigheden zoals uitval, onderbezetting, werkplanning, krappe personele bezetting, etc.
 • U heeft een werkgeversverklaring toegevoegd waaruit blijkt dat u werkzaam bent in de al genoemde beroepsgroepen én dat u niet in schoolvakanties op vakantie kunt.
 • U heeft een bijlage toegevoegd waarin u aantoont dat u onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen krijgt, wanneer u in de schoolvakantie op vakantie gaat.

Als wij niet weten dat een leerling afwezig is, wordt het verzuim als ‘ongeoorloofd’ aangemerkt. Vaak en langdurig ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook vaak te laat komen scharen wij onder ongeoorloofd verzuim.

Basisafspraken
Ziekte en te laat komen

Schorsing en verwijdering

Wanneer een leerling de schoolregels op ernstige wijze overtreedt, kan de leerling worden geschorst of zelfs van school worden gestuurd. In onderstaand documenten is de procedure te vinden.

Protocollen en Reglementen
Procedure schorsing en verwijdering

Privacy

Website

Wat mogen we wel of niet doen op een website? Foto’s van leerlingen plaatsen? Moet aan de ouders toestemming worden gevraagd? In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens (en foto’s waarop iemand herkenbaar is, vallen daaronder), niet is toegestaan als iemand daar schade van kan ondervinden. Dit is echter soms moeilijk in te schatten. Wij hanteren daarom de volgende regels:

 • in de wiki vermelden wij dat mogelijk foto’s van feestjes, (sport)evenementen, excursies, op de website worden geplaatst
 • de te plaatsen foto’s zullen zoveel mogelijk groepsfoto’s zijn
 • zijn er bezwaren tegen een of meer geplaatste foto’s, dan kunnen die kenbaar worden gemaakt bij de medewerker communicatie en pr van de school, die ervoor zorgt dat betreffende foto(s) van de website of van Facebook verwijderd wordt/worden.

Drukwerk/filmopnamen

Ook voor drukwerk wordt gebruik gemaakt van foto’s van leerlingen. Of er worden filmpjes gemaakt van leerlingen, die vervolgens op onze website worden geplaatst. Soms komt de individuele leerling dan nadrukkelijk in beeld. In dat geval wordt vooraf toestemming aan de leerling gevraagd voor het gebruik van de foto/plaatsing van de film op onze website.

Inzage in leerlingdossier

Ouders, voogden of verzorgers hebben als wettelijk vertegenwoordiger het recht om alle onderdelen van het leerlingdossier van hun kind in te zien. Bij meerderjarige leerlingen ligt dat anders. Daarom vraagt Stad & Esch aan alle leerlingen die in de loop van een schooljaar 18 jaar en dus meerderjarig worden, vooraf toestemming om de ouders/voogden/verzorgers inzage te geven in het digitale leerlingdossier.

E-mailadres

Alle leerlingen krijgen via school een e-mailadres. Voor het aanleggen van een bestand van e-mailadressen van leerlingen gelden regels ter bescherming van hun privacy. Ouders of verzorgers die het niet eens zijn met het gebruik van e-mail door hun kind dan wel met de niet-anonieme registratie van de leerlingen in het e-mailbestand, kunnen dat kenbaar maken bij de administratie van de school.

Kluisjes/jassen/tassen

Alle leerlingen zijn verplicht een kluisje te huren – een veilige plek om hun eigendommen in te bewaren. En voor alle leerlingen geldt: als ze naar de gymles gaan (hetzij in de zaal, hetzij op het veld) wordt de laptop of tablet in het kluisje op school opgeborgen.

Met het oog op de veiligheid in onze school, houden wij ons het recht voor om onaangekondigd kluisjes, jassen en tassen te controleren op wapens, verboden middelen, enzovoorts. Leerlingen worden hierover van tevoren dus niet geïnformeerd en deze inspectie kan ook plaatsvinden zonder dat de leerling daarbij aanwezig is. 

Cameratoezicht

Veiligheid in school is een belangrijk thema. In het kader van de Arbowet hebben schoolbesturen zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Ter bevordering van de veiligheid heeft de school camera’s geplaatst. Het gebruik van camera’s wordt door de school noodzakelijk gevonden om belangen en eigendommen van leerlingen en medewerkers te behartigen en waar nodig te beschermen. Uit artikel 8 sub f van de wet bescherming persoonsgegevens kan worden afgeleid dat het plaatsen van camera’s in het kader van het veiligheidsbelang van de school is toegestaan.

In ons protocol cameratoezicht hebben we de afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal. Het protocol is in overeenstemming met de wet op de privacywetgeving.

Bij alle ingangen van het schoolgebouw en bij de ingang van de fietsenstalling is kenbaar gemaakt dat er gebruikgemaakt wordt van cameratoezicht (wettelijke plicht). De camera’s zijn zichtbaar opgehangen; we gebruiken geen verborgen camera’s.

Protocollen en Reglementen
Protocol cameratoezicht

Pestprotocol

Om het gevoel van veiligheid voor alle leerlingen te kunnen borgen, heeft Stad & Esch regels opgesteld voor de manier waarop wij met elkaar om willen gaan binnen de school. Het protocol heeft de naam 'Stad & Esch maken we samen: van pesten naar een wij-gevoel'. Het protocol gaat in op vragen als:

 • hoe voorkomen we pesten?
 • hoe signaleren we pestgedrag?
 • hoe gaan we om met pesten?

Met deze regels/aanpak kunnen we ervoor zorgen dat we op een eenduidige, voorspelbare manier met pesten omgaan.

In alle eerste klassen is er aan het begin van het schooljaar een interactieve toneelvoorstelling over pesten. Spelers spelen en leerlingen kunnen ingrijpen of worden uitgenodigd om oplossingen te bedenken.

In de mentorlessen geven we aandacht aan het fenomeen pesten en laten we de klas afspraken maken over hoe de leerlingen met elkaar willen omgaan, zodat iedereen zich goed kan voelen in de klas.

Wij informeren medewerkers, leerlingen en ouders over onze gedragsregels ten aanzien van plagen en pesten. Ook stimuleren wij medewerkers, leerlingen en ouders om grensoverschrijdend gedrag te melden bij de schoolleiding.

We hopen met onze aanpak van pestgedrag zo effectief te zijn, dat we zo weinig mogelijk hoeven terug te vallen op het stappenplan bij structureel pesten, dat ook onderdeel uitmaakt van het protocol.

Algemeen
Pestprotocol

Irma Timmer is onze anti-pestcoördinatoren. Zij is het aanspreekpunt en zorgt ervoor dat afspraken over pesten en het pestprotocol bij iedereen bekend is. Je kunt als ouder of leerling contact met haar opnemen. Dit kan als je melding wilt doen met betrekking tot pesten of als je advies kunt gebruiken. Neem contact op via i.timmer@vomeo.nl

Klachtenprocedures

De oplossingspiramides

Ondanks alle afspraken en procedures die vooraf gemaakt worden, loopt het in elke organisatie waar veel mensen bij elkaar komen wel eens anders dan bedoeld. Ook binnen Stad & Esch ontkomen wij daar helaas niet aan. De menselijke factor en de hoge betrokkenheid op het werk spelen binnen het onderwijs immers een belangrijke rol. Ook binnen Stad & Esch kunnen daardoor ongewild conflicten ontstaan met leerlingen en/of ouders/verzorgers. De school doet er alles aan om dit te voorkomen. Mochten er toch klachten zijn, dan proberen we deze via onze oplossingspiramide op een goede manier op te lossen.

plossingspiramide Leerlingen
Oplossingspiramide Ouders

Klachtenregeling seksuele intimidatie

Onze scholen zijn veilige scholen die in de eerste plaats investeren in een goed leer- en leefklimaat waarin leerlingen en medewerkers zorgvuldig met elkaar omgaan. Een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig voor medewerkers van de school. Zij moeten er goed hun werk kunnen doen, én met plezier. Wij vinden seksuele intimidatie zo ernstig dat wij daar een aparte klachtenregeling voor hebben opgesteld. Zie daarvoor het document hieronder.

Wij willen seksuele intimidatie zoveel mogelijk voorkomen. Daarom besteden we veel aandacht aan hoe leerlingen en personeel met elkaar omgaan en wordt seksuele intimidatie bespreekbaar gemaakt. Daarnaast stellen we medewerkers, leerlingen en ouders op de hoogte van de gedragsregels die bij ons gelden.

En als het toch gebeurt?
Voor de opvang en begeleiding na seksuele intimidatie kan contact opgenomen worden met een van de vertrouwenspersonen op onze scholen. De vertrouwenspersoon is verplicht melding te maken van de klacht, maar hoeft daarbij de naam van de persoon die de klacht heeft ingediend, niet te noemen. De namen van de vertrouwenspersonen vindt u hieronder.

Algemeen
Klachtenregeling Seksuele Intimidatie
Seksuele intimitatie door:Leerlingwerknemer


Disciplinaire maatregel
Minimaal gesprek met leerling en contact met ouders
Maximaal schorsing
Disciplinaire maatregel
Maximaal schorsing
Registratie in digitale dossier en in locatieverslag Aangifte politie
Seksueel getinte opmerkingen jajaja
Seksueel getinte blikken jajaja
Nafluiten jajaja
Exhibitionisme jajajaja
Aanranding VerwijderingOntslagjaja
Seksueel getinte e-mail of sms jajajaja
Seksuele chantage VerwijderingOntslagjaja
Hijgers jajajaja
Verkrachting VerwijderingOntslagjaja

Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen zijn

Mosterd, K.
MOK
Engelse taal
Lyceum
Boer - Oving, B.L.S.
BOO
Engelse taal
Lyceum
Reith, J.H.
REJ
Groepsdocent
Eigen weg
Lindner, J.C.
LIER
Instructeur
Beroepencollege
Dijkstra, P.J.
DJP
Onderwijsondersteuner
Diever

Vertrouwenspersoon integriteit

Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je terecht als je vermoedt dat er sprake van een misstand is die je niet intern aan de orde weet te stellen. Het melden van een misstand wordt gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en zal serieus worden onderzocht. De functie van vertrouwenspersoon integriteit maakt onderdeel uit van de klokkenluidersregeling.

Onze vertrouwenspersoon integriteit is de heer Wim Zwaan, te bereiken via wim.zwaan.50@gmail.com of 06 53 15 42 05.

  Meldcode kindermishandeling

  Stad & Esch heeft een meldcode kindermishandeling. Daarin staat beschreven welke stappen de school onderneemt wanneer er het vermoeden bestaat dat een leerling slachtoffer is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

  Protocollen en Reglementen
  Protocol Meldcode Huiselijk Geweld En Kindermishandeling

  Zorgen voor elkaar

  Leerlingenzorg heeft op Stad & Esch betrekking op alle activiteiten die leerlingen ondersteunen in hun leerproces. Alle collega’s zijn dan ook in meer of mindere mate betrokken bij de leerlingenzorg. Een speciale rol heeft de mentor: die is namelijk het eerste aanspreekpunt voor leerling, ouders en leraar. Het ondersteuningsteam ziet toe op de begeleiding van leerlingen; verder is er schoolbreed een ondersteuningscoördinator. Hier kunt u lezen hoe wij de begeleiding van onze leerlingen vormgeven.

  PASSEND ONDERWIJS

  Volgens de wet op het Passend Onderwijs heeft elk kind recht op het onderwijs dat hij of zij nodig heeft én hebben alle scholen een zorgplicht voor elke leerling die bij hen is aangemeld. Wat kan Stad & Esch aanbieden? U leest het hier.

  SCHOOLARTS

  Alle leerlingen in klas 2 worden uitgenodigd voor een screening door de schoolarts van de jeugdgezondheidszorg.

  Schoolmaatschappelijk werk

  De schoolmaatschappelijk werker kan leerlingen en/of ouders professionele hulp bieden bij het omgaan met het oplossen van verschillende problemen zoals pesten en gepest worden (ook via internet), verslaving, sociale vaardigheden, depressieve gevoelens, problemen in de thuissituatie, (rouw)verwerking en discriminatie. Het schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor de leerling en ouders, maar ook medewerkers die vragen hebben kunnen er terecht. Zonder toestemming verstrekt het schoolmaatschappelijk werk geen informatie over de leerling aan derden. Bovendien heb heeft de leerling altijd het recht om eigen gegevens in te zien.

  Het schoolmaatschappelijk werk kan ook bepaalde trainingen aanbieden zoals de sociale vaardigheidstraining en de faalangsttraining, een training in samenwerken en trainingen via de stichting MEE. Het schoolmaatschappelijk werk neemt deel aan het zorgadviesteam en heeft intensieve contacten met hulpverlenende instanties.

  In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het schoolmaatschappelijk werk via het centrale kantoor van Stichting Welzijn MensenWerk bereikbaar (ma, di en do van 8.30 tot 17.00, wo en vr van 8.30 tot 13.00), t 085 273 14 44.

  STAD & ESCH

  Op alle locaties van Stad & Esch wordt rond de herfstvakantie in de brugklassen een schoolvragenlijst afgenomen en hebben de mentoren met een persoonlijk gesprek met de leerling. Op deze manier kunnen we signalen krijgen over faalangst en sociale vaardigheden. Op basis van de vragenlijst en het gesprek met de mentor kan de leerling worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarna besloten wordt of de leerling aan een training “omgaan met faalangst” of “sociale vaardigheden” kan deelnemen. Uiteraard alleen na toestemming van de ouders. Beide trainingen worden verzorgd door speciaal opgeleide docenten van Stad & Esch.

  STAD & ESCH & PRAKTIJKSCHOOL

  De trainingen worden op deze locatie door MEE Drenthe verzorgd. De trainingen vinden na schooltijd plaats en het gaat om 15 bijeenkomsten van anderhalf uur.

  OVER WELKE ONDERWERPEN GAAT HET?

  • kennismaken
  • hoe ga je om met gevoelens
  • hoe luister je
  • grenzen aangeven
  • meedoen met anderen
  • iets aardigs zeggen tegen iemand
  • iemand iets vragen
  • nee zeggen

  Training faalangst en sociale vaardigheden

  Een praatje maken met iemand, iemand iets vragen of zeggen wat je wilt of gewoon een keertje nee zeggen?

  Er zijn veel mensen die hier moeite mee hebben, die dit niet durven. Misschien heb jij dat ook. Geef je dan op voor de sociale vaardigheidstraining (ook wel SOVA training genoemd). Je gaat samen met andere leerlingen dingen leren die je moeilijk vindt. Je merkt dat je niet alleen staat en dat je misschien zelfs anderen wel eens kunt helpen. Door te oefenen krijg je meer zelfvertrouwen en zullen dingen die je eerst lastig vond, gemakkelijker gaan. We gaan praten, luisteren, kijken, toneelspelen en oefenen met video. Heb jij hier interesse in? Vraag dan meer informatie op via de leerlingcoördinator.

  Talentenbeleid

  Stad & Esch wil als school talentvolle leerlingen de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen: passie als brandstof voor talent. Wij willen hierbij recht doen aan alle talenten, niet alleen op het gebied van schoolprestaties, maar ook talenten in de sport of op het gebied van kunst en cultuur. Om die sport- en cultuurtalenten waar mogelijk te ondersteunen hebben we een protocol opgesteld.

  Algemeen
  Talentenbeleid

  Schoolreizen en excursies

  Voor schoolreizen en excursies hebben we speciale afspraken gemaakt.

  Protocollen en Reglementen
  Protocol schoolreizen en excursies

  Alcohol en drugs

  'Alcohol- en drugsvrij' is de norm die voor iedereen binnen onze organisatie geldt. Om dit te realiseren voert Stad & Esch een actief beleid gericht op voorlichting, herkenning en preventie. Het thema maakt deel uit van ons onderwijsprogramma. We werken daarin nauw samen met de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), ons zorgadviesteam (ZAT), de schoolmaatschappelijk werker (SMW), de politie/jeugdagent en de jongerenwerker van de gemeente.

  Algemeen
  Beleid alcohol en drugs

  Verzekering

  In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het niet zo dat de school zonder meer aansprakelijk is voor alle schades die tijdens de schooluren worden veroorzaakt of opgelopen. De school kan aansprakelijk zijn als iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat. De school heeft geen bijzondere zorgplicht voor goederen van derden die zich in of nabij het schoolgebouw bevinden.

  Bijvoorbeeld: Dat de school een fietsenstalling ter beschikking stelt, wil nog niet zeggen dat dit de garantie geeft dat schade wordt voorkomen. En voor de diefstal van bijvoorbeeld gymschoenen ligt het onrechtmatig handelen/gedrag bij de dief. Immers door schuld van de dief is de schade ontstaan.

  Schade aan of verlies van privé-spullen van leerlingen of personeelsleden dient bij de eigen inventarisverzekering van die privépersoon/personen te worden aangemeld. Stad & Esch is daarvoor niet aansprakelijk en niet verzekerd.

  Bring Your Own Device – BYOD

  Wij hebben belangrijke stappen gezet in de richting van de digitalisering van ons onderwijs. Met behulp van de laptop of tablet kunnen we meer maatwerk leveren aan de leerlingen. Aanvullend op de digitale leermiddelen gebruiken sommige vakken leerwerkboeken. Alle leerlingen hebben via hun eigen device steeds meer toegang tot interactieve digitale methoden en content. Deze content wordt via onze elektronische leeromgeving binnen Magister beschikbaar gesteld. 

  Op Stad & Esch geldt het principe van Bring Your Own Device (BYOD). Dat wil zeggen dat leerlingen hun eigen laptop of tablet mee naar school nemen. De ouders/leerlingen zijn de eigenaar van het apparaat. BYOD valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders kunnen een beroep doen op het Stad & Esch voor elkaar fonds.

  Welke laptop of tablet?

  Niet elk apparaat is geschikt om op school mee te werken. Een mobiele telefoon bijvoorbeeld accepteren we niet als digitaal leermiddel. Maar welke dan wel? Je leest het in onderstaand document.

  Algemeen
  Bring Your Own Device (BYOD)

  VRAGEN

  Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij onze servicedesk via servicedesk@stadenesch.nl.

  Drentse verwijsindex

  Stad & Esch heeft het provinciaal samenwerkingsconvenant ondertekend in het kader van deelname aan de Drentse verwijsindex. Vanuit dit convenant zijn de schoolmaatschappelijk werker en de ondersteuningscoördinatoren van de scholen van de Onderwijsgroep Meldingsbevoegd. Indien het zorgteam een redelijk vermoeden heeft dat een jeugdige door een of meer van de hierna genoemde omstandigheden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd, kan melding gemaakt worden in de verwijsindex. Van een melding worden de ouders/verzorgers door de school op de hoogte gesteld.

  1. De jeugdige staat bloot aan geestelijk en/of lichamelijk geweld, enige andere vernederende behandeling, of verwaarlozing.
  2. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen.
  3. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende opgroei- of opvoedingsproblemen.
  4. De jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger.
  5. De jeugdige verzuimt om andere reden dan ziekte of gebrek veelvuldig van school of andere onderwijsinstelling, dan wel verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten.
  6. De jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien.
  7. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële problemen.
  8. De jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.
  9. De jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag.
  10. De jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld.
  11. De ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten tekort in de verzorging of opvoeding van de jeugdige.

  Melding in de verwijsindex vindt plaats na besluitvorming in het zorgteam.