Afspraken

Basisafspraken

‘Het is mijn school. Ik voel me er thuis.’ Dat is wat we willen dat onze leerlingen over ons vertellen. Onze school kent een aantal basisafspraken die voor iedereen binnen Stad & Esch van toepassing zijn. Deze afspraken over Cultuur en Communicatie hangen op verschillende plekken in onze school. Deze basisregels worden door de mentoren met hun leerlingen besproken.

Stad & Esch hecht veel waarde aan een veilige omgeving voor zowel leerlingen als medewerkers. In de bewaarpaperclip over sociale veiligheid staan alle belangrijke zaken in samenhang beschreven.

Algemeen
Poster cultuur & communicatie
Basisafspraken
Bewaarpaperclip Sociale Veiligheid

Omgaan met elkaar

Om het gevoel van veiligheid voor alle leerlingen te kunnen borgen, heeft Stad & Esch regels opgesteld voor de manier waarop wij met elkaar om willen gaan binnen de school. Het protocol heeft de naam 'Stad & Esch maken we samen: van pesten naar een wij-gevoel'. Het protocol gaat in op vragen als:

 • hoe voorkomen we pesten?
 • hoe signaleren we pestgedrag?
 • hoe gaan we om met pesten?

Met deze regels/aanpak kunnen we ervoor zorgen dat we op een eenduidige, voorspelbare manier met pesten omgaan.

In alle eerste klassen is er aan het begin van het schooljaar een interactieve toneelvoorstelling over pesten. Spelers spelen en leerlingen kunnen ingrijpen of worden uitgenodigd om oplossingen te bedenken.

In de mentorlessen geven we aandacht aan het fenomeen pesten en laten we de klas afspraken maken over hoe de leerlingen met elkaar willen omgaan, zodat iedereen zich goed kan voelen in de klas.

Wij informeren medewerkers, leerlingen en ouders over onze gedragsregels ten aanzien van plagen en pesten. Ook stimuleren wij medewerkers, leerlingen en ouders om grensoverschrijdend gedrag te melden bij de schoolleiding.

We hopen met onze aanpak van pestgedrag zo effectief te zijn, dat we zo weinig mogelijk hoeven terug te vallen op het stappenplan bij structureel pesten, dat ook onderdeel uitmaakt van het protocol.

Algemeen
Pestprotocol

Leerlingenstatuut

De mentoren bespreken aan het begin van het schooljaar het leerlingenstatuut met de leerlingen.

Algemeen
Leerlingenstatuut 2020-2022

Ziek of absent melden

Nooit leuk, maar het kan gebeuren: soms is een leerling ziek. De ouder/verzorger meldt de leerling dan ziek via het formulier Ziek melden in de Stad & Esch app; de leerling kan dit zelf niet doen (tenzij hij/zij 18 jaar of ouder is). Ook kan het voorkomen dat een leerling absent is vanwege een bezoek aan de huisarts, orthodontist etc. Via het formulier Aanvraag kortdurend verlof in de Stad & Esch app kan de leerling hiervoor, door de ouder, absent worden gemeld. 

Wanneer de leerling via de app ziek of absent is gemeld wordt dit direct verwerkt door onze administratie. Het is dan niet nodig om nog te bellen. Wanneer u geen gebruikmaakt van de app of liever telefonisch contact opneemt, vindt u hieronder onze telefoonnummers:

Stad & Esch Lyceum

 • ziek melden tussen 07.30 en 09.00 uur
 • telefoonnr. 0522 . 23 66 88

Stad & Esch Beroepencollege

 • ziek melden tussen 07.30 en 09.00 uur
 • telefoonnr. 0522 . 26 32 77

Stad & Esch Eigen weg

 • ziek melden vóór 8.15 uur
 • telefoonnr. 0522 . 24 24 30

Stad & Esch Diever

 • ziek melden vóór 8.15 uur
 • telefoonnr. 0521 . 59 22 66

Stad & Esch Praktijkschool

 • ziek melden tussen 07.30 en 09.00 uur
 • telefoonnr. 0522 . 25 31 88
Basisafspraken
Ziekte en te laat komen

Vrij van school

Er zijn situaties waarvoor u verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties om. De regels hiervoor worden vastgesteld door de leerplichtambtenaar. Dit buitengewone verlof kunt u aanvragen via het formulier Aanvraag buitengewoon verlof, te vinden in onze Stad & Esch app. De leerlingcoördinator zal de aanvraag beoordelen. 

Als wij niet weten dat een leerling afwezig is, wordt het verzuim als ‘ongeoorloofd’ aangemerkt. Vaak en langdurig ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook vaak te laat komen scharen wij onder ongeoorloofd verzuim.

Klachtenprocedure

De oplossingspiramides

Ondanks alle afspraken en procedures die vooraf gemaakt worden, loopt het in elke organisatie waar veel mensen bij elkaar komen wel eens anders dan bedoeld. Ook binnen Stad & Esch ontkomen wij daar helaas niet aan. De menselijke factor en de hoge betrokkenheid op het werk spelen binnen het onderwijs immers een belangrijke rol. Ook binnen Stad & Esch kunnen daardoor ongewild conflicten ontstaan met leerlingen en/of ouders/verzorgers. De school doet er alles aan om dit te voorkomen. Mochten er toch klachten zijn, dan proberen we deze via onze oplossingspiramide op een goede manier op te lossen.

Algemeen
Oplossingspiramide leerlingen
Algemeen
Oplossingspiramide ouders

Klachtenregeling seksuele intimidatie

Onze scholen zijn veilige scholen die in de eerste plaats investeren in een goed leer- en leefklimaat waarin leerlingen en medewerkers zorgvuldig met elkaar omgaan. Een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig voor medewerkers van de school. Zij moeten er goed hun werk kunnen doen, én met plezier. Wij vinden seksuele intimidatie zo ernstig dat wij daar een aparte klachtenregeling voor hebben opgesteld. Zie daarvoor het document hieronder.

Wij willen seksuele intimidatie zoveel mogelijk voorkomen. Daarom besteden we veel aandacht aan hoe leerlingen en personeel met elkaar omgaan en wordt seksuele intimidatie bespreekbaar gemaakt. Daarnaast stellen we medewerkers, leerlingen en ouders op de hoogte van de gedragsregels die bij ons gelden.

En als het toch gebeurt?
Voor de opvang en begeleiding na seksuele intimidatie kan contact opgenomen worden met een van de vertrouwenspersonen op onze scholen. De vertrouwenspersoon is verplicht melding te maken van de klacht, maar hoeft daarbij de naam van de persoon die de klacht heeft ingediend, niet te noemen. De namen van de vertrouwenspersonen vindt u hieronder.

Algemeen
Klachtenregeling Seksuele Intimidatie
Seksuele intimitatie door:Leerlingwerknemer


Disciplinaire maatregel
Minimaal gesprek met leerling en contact met ouders
Maximaal schorsing
Disciplinaire maatregel
Maximaal schorsing
Registratie in digitale dossier en in locatieverslag Aangifte politie
Seksueel getinte opmerkingen jajaja
Seksueel getinte blikken jajaja
Nafluiten jajaja
Exhibitionisme jajajaja
Aanranding VerwijderingOntslagjaja
Seksueel getinte e-mail of sms jajajaja
Seksuele chantage VerwijderingOntslagjaja
Hijgers jajajaja
Verkrachting VerwijderingOntslagjaja

Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen zijn

Boer - Oving, S.
BOO
Engelse taal
Lyceum
Molen, T. van der
MOT
Theater
Diever
Mosterd, K.
MOK
Engelse taal
Lyceum
Lindner, A.
LIER
Instructeur
Beroepencollege

Vertrouwenspersoon integriteit

Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je terecht als je vermoedt dat er sprake van een misstand is die je niet intern aan de orde weet te stellen. Het melden van een misstand wordt gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en zal serieus worden onderzocht. De functie van vertrouwenspersoon integriteit maakt onderdeel uit van de klokkenluidersregeling.

Onze vertrouwenspersoon integriteit is de heer Wim Zwaan, te bereiken via wim.zwaan.50@gmail.com of 0653 15 42 05.

  Talentenbeleid

  Stad & Esch wil als school talentvolle leerlingen de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen: passie als brandstof voor talent. Wij willen hierbij recht doen aan alle talenten, niet alleen op het gebied van schoolprestaties, maar ook talenten in de sport of op het gebied van kunst en cultuur. Om die sport- en cultuurtalenten waar mogelijk te ondersteunen hebben we een protocol opgesteld.

  Algemeen
  Talentenbeleid

  Schoolreizen en excursies

  Voor schoolreizen en excursies hebben we speciale afspraken gemaakt.

  Protocollen en Reglementen
  Protocol schoolreizen en excursies

  Alcohol en drugs

  'Alcohol- en drugsvrij' is de norm die voor iedereen binnen onze organisatie geldt. Om dit te realiseren voert Stad & Esch een actief beleid gericht op voorlichting, herkenning en preventie. Het thema maakt deel uit van ons onderwijsprogramma. We werken daarin nauw samen met de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), ons zorgadviesteam (ZAT), de schoolmaatschappelijk werker (SMW), de politie/jeugdagent en de jongerenwerker van de gemeente.

  Algemeen
  Beleid alcohol en drugs

  Schorsing en verwijdering

  Wanneer een leerling de schoolregels op ernstige wijze overtreedt, kan de leerling worden geschorst of zelfs van school worden gestuurd. In onderstaand documenten is de procedure te vinden.

  Protocollen en Reglementen
  Procedure schorsing en verwijdering

  Privacy

  Website

  Wat mogen we wel of niet doen op een website? Foto’s van leerlingen plaatsen? Moet aan de ouders toestemming worden gevraagd? In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens (en foto’s waarop iemand herkenbaar is, vallen daaronder), niet is toegestaan als iemand daar schade van kan ondervinden. Dit is echter soms moeilijk in te schatten. Wij hanteren daarom de volgende regels:

  • in de wiki vermelden wij dat mogelijk foto’s van feestjes, (sport)evenementen, excursies, op de website worden geplaatst
  • de te plaatsen foto’s zullen zoveel mogelijk groepsfoto’s zijn
  • zijn er bezwaren tegen een of meer geplaatste foto’s, dan kunnen die kenbaar worden gemaakt bij de medewerker communicatie en pr van de school, die ervoor zorgt dat betreffende foto(s) van de website of van Facebook verwijderd wordt/worden.

  Drukwerk/filmopnamen

  Ook voor drukwerk wordt gebruik gemaakt van foto’s van leerlingen. Of er worden filmpjes gemaakt van leerlingen, die vervolgens op onze website worden geplaatst. Soms komt de individuele leerling dan nadrukkelijk in beeld. In dat geval wordt vooraf toestemming aan de leerling gevraagd voor het gebruik van de foto/plaatsing van de film op onze website.

  Inzage in leerlingdossier

  Ouders, voogden of verzorgers hebben als wettelijk vertegenwoordiger het recht om alle onderdelen van het leerlingdossier van hun kind in te zien. Bij meerderjarige leerlingen ligt dat anders. Daarom vraagt Stad & Esch aan alle leerlingen die in de loop van een schooljaar 18 jaar en dus meerderjarig worden, vooraf toestemming om de ouders/voogden/verzorgers inzage te geven in het digitale leerlingdossier.

  E-mailadres

  Alle leerlingen krijgen via school een e-mailadres. Voor het aanleggen van een bestand van e-mailadressen van leerlingen gelden regels ter bescherming van hun privacy. Ouders of verzorgers die het niet eens zijn met het gebruik van e-mail door hun kind dan wel met de niet-anonieme registratie van de leerlingen in het e-mailbestand, kunnen dat kenbaar maken bij de administratie van de school.

  Kluisjes/jassen/tassen

  Met het oog op de veiligheid in onze school, houden wij ons het recht voor om onaangekondigd kluisjes, jassen en tassen te controleren op wapens, verboden middelen, enzovoorts.

  Cameratoezicht

  Veiligheid in school is een belangrijk thema. In het kader van de Arbowet hebben schoolbesturen zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Ter bevordering van de veiligheid heeft de school camera’s geplaatst. Het gebruik van camera’s wordt door de school noodzakelijk gevonden om belangen en eigendommen van leerlingen en medewerkers te behartigen en waar nodig te beschermen. Uit artikel 8 sub f van de wet bescherming persoonsgegevens kan worden afgeleid dat het plaatsen van camera’s in het kader van het veiligheidsbelang van de school is toegestaan.

  In ons protocol cameratoezicht hebben we de afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal. Het protocol is in overeenstemming met de wet op de privacywetgeving.

  Bij alle ingangen van het schoolgebouw en bij de ingang van de fietsenstalling is kenbaar gemaakt dat er gebruikgemaakt wordt van cameratoezicht (wettelijke plicht). De camera’s zijn zichtbaar opgehangen; we gebruiken geen verborgen camera’s.

  Protocollen en Reglementen
  Protocol cameratoezicht

  Verzekering

  In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het niet zo dat de school zonder meer aansprakelijk is voor alle schades die tijdens de schooluren worden veroorzaakt of opgelopen. De school kan aansprakelijk zijn als iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat. De school heeft geen bijzondere zorgplicht voor goederen van derden die zich in of nabij het schoolgebouw bevinden.

  Bijvoorbeeld: Dat de school een fietsenstalling ter beschikking stelt, wil nog niet zeggen dat dit de garantie geeft dat schade wordt voorkomen. En voor de diefstal van bijvoorbeeld gymschoenen ligt het onrechtmatig handelen/gedrag bij de dief. Immers door schuld van de dief is de schade ontstaan.

  Schade aan of verlies van privé-spullen van leerlingen of personeelsleden dient bij de eigen inventarisverzekering van die privépersoon/personen te worden aangemeld. Stad & Esch is daarvoor niet aansprakelijk en niet verzekerd.

  Hart van Diever

  Het Hart van Diever bestaat onder andere uit een sporthal, ontmoetingsruimte en een theater. Graag bieden we overzicht van de aanspreekpunten en huurtarieven voor de verschillende ruimtes.

  Algemeen
  Afsprakenoverzicht Hart Van Diever