Schoolkosten

Gedragscode schoolkosten

De schoolkosten in het voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren vaak in het nieuws geweest. Naast commotie over de hoogte van de kosten, zowel in de politiek als in de samenleving, blijkt er te vaak onduidelijkheid te zijn over het vrijwillige karakter van deze kosten, de besteding en de opbouw van het bedrag aan schoolkosten dat ouders in rekening wordt gebracht. Vertegenwoordigers van ouders, schoolbesturen en schoolleiders in het land hebben samen een gedragscode ontwikkeld om te stimuleren dat scholen de schoolkosten transparant maken, duidelijk maken dat verreweg de meeste schoolkosten vrijwillig zijn en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook Stad & Esch heeft een dergelijke 'gedragscode schoolkosten' opgesteld.

Schoolkosten
Gedragscode schoolkosten

Vrijwillig of verplicht

We maken onderscheid in vrijwillige kosten voor school en verplichte kosten voor school.

Vrijwillige kosten

  1. De algemene vrijwillige ouderbijdrage – uit deze kosten worden verschillende activiteiten betaald, bijv. einde (kalender)jaar activiteiten, klassenuitjes, festiviteiten en sportoriëntatie
  2. Bring your own device (BYOD)
  3. Excursies
  4. Schoolreizen
  5. Introductie-activiteiten

Ouders kunnen ervoor kiezen om de gevraagde bijdrage in deze vrijwillige kosten niet te betalen. De school mag leerlingen nooit om die reden de toegang tot de school of de activiteit ontzeggen. Voor excursies en schoolreizen geldt dat ruim voorafgaand aan de activiteit een inventarisatie plaatsvindt t.a.v. de bereidheid de vrijwillige bijdrage te voldoen. Bij een te geringe bereidheid kan de betreffende activiteit tot onze spijt geen doorgang vinden en wordt waar mogelijk een alternatieve activiteit op school georganiseerd.

Elk jaar wordt de begroting voor de vrijwillige kosten vooraf aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad ter instemming voorgelegd.

Verplichte kosten

Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, waaronder: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften multomap, pennen en dergelijke, gereedschap, sportkleding en praktijkkleding.

Met welke kosten moet u
rekening houden

Kijk hieronder voor het overzicht van de
schoolkosten voor schooljaar 2020-2021:

Factureren per mail

Voor het innen van de kosten voor school maakt Stad & Esch gebruik van het digitaal factureersysteem van WisCollect. Onder andere om de kosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden, worden de facturen via een directe link per mail aangeboden. Ouders komen via deze link in hun eigen omgeving bij Stad & Esch/WisCollect en kunnen hier de facturen digitaal afhandelen.

Alle kinderen mogen meedoen

Financiële redenen mogen nooit een belemmering vormen om mee te doen aan het onderwijs van Stad & Esch. Stad & Esch wordt daarbij ondersteund door diverse instellingen en bedrijven en heeft het eigen Stad & Esch voor elkaar fonds.

Kindgebonden budget voor kinderen onder 18

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar naast de kinderbijslag. Ouders die al een toeslag hebben krijgen vanzelf kindgebonden budget, als zij hier recht op hebben. Ouders die geen kindgebonden budget krijgen, maar er wel denken recht op te hebben, kunnen het zelf aanvragen. Op toeslagen.nl is informatie te vinden over het kindgebonden budget.

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Scholieren van 18 jaar en ouder krijgen een tegemoetkoming. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage is er voor iedereen, de aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Infolijn voor scholieren, studenten, terugbetalers en ouders

De DUO Infolijn is elke werkdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Bel 070-757 51 33  voor vragen over studiefinanciering, het studentenreisproduct, de loting of het aflossen van een studieschuld. U kunt telefonisch geen wijzigingen doorgeven; dat kan alleen in Mijn DUO.