Stagebureau

Wat is het stagebureau?

Wat doen wij?

Het stagebureau ondersteunt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Samen met stagedocenten coördineren we de stages voor alle leerlingen van Stad & Esch. We werven nieuwe bedrijven en verzorgen de administratie rondom de stages. We zijn een vraagbaak voor iedereen die met stages te maken heeft.

Wie werken er?

Het stagebureau bestaat uit drie personen:  

Doorn, C.H. van
DOO
Hoofd stagebureau
Vos, J.F.G.P.
VOS
Stagecoördinator
Wiersema - de Jong, A.T.A.
WIEA
Stagecoördinator
Eigen weg

CONTACT

Het stagebureau bevindt zich in A0.36. Heb je vragen, loop gerust binnen!
Telefonisch: 0522 . 263277. Per mail: c.h.van.doorn@vomeo.nl

Het zoeken naar een stageplaats doen we samen

Soorten stage

 • Workshadowing voor leerjaar 1 en 2 van alle niveaus gericht op loopbaanoriëntatie
 • Interne stage voor leerjaar 1 en 2 van het praktijkonderwijs, gericht op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden
 • Groepsstage voor Eigen weg ter voorbereiding op individuele, externe stage
 • Oriënterende stage voor praktijkonderwijs, Eigen weg, vmbo, tl en havo gericht op loopbaanoriëntatie
 • Beroepsgerichte stage voor vmbo klas 4, voorbereidend op examen, gericht op toekomstig beroep of opleiding
 • LO-stage voor leerlingen die examen doen in het vak LO van tl

Teamspot

Teamspot is een online programma dat school, leerlingen en bedrijven met elkaar verbindt. Iedere leerling heeft zijn eigen inlogcode. Via Teamspot kunnen leerlingen solliciteren naar een stageplaats en hun opdrachten maken. Deze zijn in te zien door praktijkbegeleiders en docenten. Daarnaast staat alle informatie over stage op één plaats en is er een handige berichtenfunctie. Kijk op www.teamspot.nl

Op stage 

Binnen bijna alle opleidingen zijn er stages:

BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN VMBO

 • Klas 1 en 2 een of twee dagen schaduwstage
 • Klas 3 (blokstage) een periode van ongeveer 3 weken, in april en/of mei
 • Klas 4 (blokstage) een periode van 2 weken
  • Mobiliteit & Transport hebben aansluitend hierop een lintstage van één dag in de week

THEORETISCHE LEERWEG VMBO

 • Klas 1 en 2 een of twee dagen schaduwstage
 • Klas 3 een oriënterende stage van twee weken

Contactpersoon stages vmbo (basis, kader en tl): mevrouw C. van Doorn (c.h.van.doorn@vomeo.nl).

PRAKTIJKONDERWIJS

 • Klas 1 en 2 een of twee dagen schaduwstage
 • Klas 3 groepsstage 
  In de periode van september tot en met december gaan leerlingen onder begeleiding van een docent/instructeur in groepjes drie keer een dagdeel stagelopen bij twee verschillende bedrijven. Het doel is arbeidstraining en kijken of de leerling stagegeschikt is. Individuele stage is een dag per week in de periode van januari tot en met juli
 • Klas 4, 5 en 6:
  • Oriënterende stage
   • Een tot twee dagen per week stage lopen buiten de school
   • Een of meerdere, verschillende stages per jaar
  • Beroepsvoorbereidende stage
   • In een enkel geval al in klas 4, maar meestal vanaf klas 5
   • Bij een beroepsvoorbereidende stage is de leerling al heel gericht aan het stage lopen in de richting van zijn of haar toekomstige werkplek
   • Twee, drie of vier dagen per week stage lopen
   • Een of twee stages per jaar (tenzij de stage omgezet wordt in plaatsingsstage)
  • Plaatsingsstage
   • Wanneer er kans is op werk binnen het werkbedrijf
   • Drie of vier dagen per week
   • De stage kan ook worden omgezet in een blokstage. De leerling gaat dan vier of meer weken aaneengesloten stage lopen op het betreffende bedrijf. Na deze periode wordt er besloten of de leerling op het bedrijf kan blijven en wordt natuurlijk ook aan de leerling gevraagd of hij of zij wil blijven.

Stage is maatwerk. Er zijn veel varianten mogelijk. Het streven is zoveel mogelijk bij de interesse en mogelijkheden van de leerlingen aan te sluiten. Bijvoorbeeld:

 • Langer op één bedrijf blijven, omdat er kans is op werk.
 • Als het belangrijk voor de leerling is, kan de leerling soms in klas 4 al meer dan twee dagen stage lopen. In individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken.
 • Weet de leerling nog niet goed wat hij of zij wil, dan loopt de leerling een aantal kortere stages.
 • Weet de leerling al wel wat hij of zij later wil worden, dan proberen wij de leerling op een passend stagebedrijf te plaatsen en zoeken we een passend traject voor de leerling.
 • Soms mag een leerling, in een periode dat het erg druk is op het stagebedrijf, wat extra stage lopen.

In sommige gevallen kan een opleiding worden afgesloten met een examen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vakken:

• VCA
• Heftruck
• Schoonmaak in de groothuishouding

Het certificaat dat de leerling ontvangt, is een door de branche erkend certificaat.

Contactpersoon stages Praktijkschool: de heer J. Vos (j.f.g.p.vos@vomeo.nl).

EIGEN WEG - VOORTGEZET ONDERWIJS MET EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT!

De leerlingen volgen vaklessen bij vakdocenten en gaan stage lopen als zij voldoende theoretische, praktische en sociale vaardigheden bezitten. De stage is voor veel leerlingen een belangrijk onderdeel van het programma. Een stage kan onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

 • stage als onderdeel of voorbereiding van de opleiding tot een beroep;
 • stage, waarbij het accent ligt op de bevordering van de zelfstandigheid en voorbereiding op maatschappelijk functioneren;
 • stage om uiteindelijk een arbeidsplek te verkrijgen.

Naast een oriëntatie in opleiding en beroep geldt dat een stage diverse leermomenten moet bevatten en een bijdrage moet leveren aan het maatschappelijk functioneren. Hiermee kan de leerling de zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten.

Voordat een leerling een stageplaats buiten Eigen weg kan innemen, is vaak al ruim van te voren geëxperimenteerd met de vergroting van de zelfstandigheid. Ook is geoefend met het zelfstandig uitvoeren van taken op school. Vaardigheden die voor een succesvolle stage van belang zijn, zijn bijvoorbeeld: zelfredzaamheid en zelfstandigheid van voldoende niveau, zelfkennis, kunnen nemen en krijgen van verantwoordelijkheid, begrip van sociale interactie.

Voor alle vormen van stage geldt dat er afspraken gemaakt worden over het tijdstip, de duur, het doel, de te verrichten werkzaamheden, de begeleiding en verslaglegging. Dit staat beschreven in de stageovereenkomst. De omvang van de stage is afhankelijk van het doel dat gesteld wordt. Alle leerlingen die stage lopen zijn 16 jaar of ouder en worden via Stad & Esch verzekerd. Leerlingen die stage lopen in het kader van hun vmbo-opleiding kunnen jonger zijn dan 16 jaar. Voor stages ontvangen leerlingen in principe geen vergoeding.

Contactpersoon stages Eigen Weg: mevrouw A. Wiersema (a.t.a.wiersema-de.jong@vomeo.nl).

HAVO

In het kader van Havisten Competent (HaCo) lopen onze havo-leerlingen in het derde leerjaar snuffelstage van drie dagen, en in het vierde leerjaar vier dagen stage. Op deze manier worden leerlingen voorbereid op hun vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs.

Contactpersoon stages havo: de heer P. Schadee (p.schadee@vomeo.nl).

Diever: theoretische leerweg en havo

 • Klas 3 theoretische leerweg: twee keer een week oriënterende stage
 • Klas 3 havo: drie dagen een oriënterende stage

Contactpersoon stages Diever: de heer J. Ruinemans (j.ruinemans@vomeo.nl).

Informatie voor leerlingen

Zoeken naar een stageplaats

Hoe kies je een stage? Wat vind je belangrijk? Gaat het om de sfeer, om de afstand, wil je ontdekken wat bij je past, of weet je al precies wat je wilt leren. Denk goed na wat voor jou belangrijk is.

Het zoeken naar een stageplaats doen we samen. In Teamspot staat een groot aantal bedrijven waar je kunt solliciteren. Staat het bedrijf van jouw keus er niet bij? Geen probleem. Ga naar je mentor of praktijkdocent en overleg wat je graag zou willen. Hij denkt graag met je mee. Je docent spreekt met je af hoe het contact verloopt. Er zijn bedrijven die willen dat je zelf contact opneemt, er zijn ook bedrijven die liever via school benaderd worden. Dat geldt voor zorginstellingen als De Noorderboog en ZZWD en voor de kinderopvang. Als je hier stage wilt lopen ga dan eerst langs het stagebureau.

Stageovereenkomst

Voor je stage mag lopen, moet een getekende stageovereenkomst worden ingeleverd op school. Deze moet je zelf ondertekenen en laten ondertekenen door school, je ouders, en het bedrijf. Zonder stageovereenkomst ben je niet verzekerd.

Stageovereenkomst via Teamspot:

 1. De leerling gaat zelf op zoek naar een passende stageplaats.
 2. Is deze gevonden, dan vraagt de leerling aan de mentor/coach via Teamspot toestemming om hier stage te lopen.
 3. Na toestemming (via Teamspot) kan hij/zij het contract downloaden en printen.
 4. De leerling laat het contract ondertekenen.
 5. De leerling maakt een foto van het contract en uploadt het in Teamspot.
 6. Het stagebureau geeft akkoord en de leerling kan werken aan zijn/haar opdrachten, de praktijkbegeleider van het bedrijf en de stagebegeleider op school kunnen meekijken en feedback geven.
  Document Stageovereenkomst 2023 2024

  KORTDURENDE STAGES

  Binnen Stad & Esch zijn ook stages mogelijk van 1 tot 3 dagen. In deze gevallen loopt dit niet via Teamspot, maar kunnen leerlingen een blanco contract downloaden, printen, laten ondertekenen en voor aanvang van de stage inleveren bij hun mentor/coach. Deze zorgt er dan voor dat de leerling absent wordt gemeld. Klik links op 'Ga naar dit document' om een exemplaar te downloaden.

  Kennismaken

  Het is gebruikelijk dat je voordat je aan je stage begint een afspraak maakt om even kennis te maken.

  Tips voor een kennismakingsgesprek:

  • Kom op tijd.
  • Onthoud met wie je een afspraak hebt.
  • Zorg dat je er verzorgd uitziet.
  • Geef een hand, stel je voor, zeg je voor- en achternaam.
  • Bedenk van tevoren wat je wilt weten. Hierbij kun je denken aan werktijden, werkkleding, uit te voeren werkzaamheden.
  • Denk na wat je graag zou willen leren en benoem dat in het gesprek.
  • Als de vraag komt “Waarom wil je hier stage lopen?” zorg dan dat je thuis al hebt bedacht wat je gaat zeggen
  • Vertel dat je digitaal stageopdrachten moet maken en vraag of je in dit bedrijf op het internet kan.

  'Do’s and dont’s' op je stage

  Een praktijkbegeleider stopt er tijd in om jou te begeleiden. Het is fijn als je laat zien dat je dit waardeert. Dat doe je zo:

  • Wees beleefd.
  • Laat zien dat je interesse hebt.
  • Neem initiatief, vraag hulp als je iets niet weet.
  • Wees behulpzaam.
  • Kom je afspraken na.
  • Je bent het visitekaartje van het bedrijf, zorg er voor dat je er verzorgd uitziet.
  • Let op je lichaamshouding.
  • Houd rekening met privacy, klets niet over mensen en zet geen berichtjes op Facebook.
  • Houd je aan de veiligheidsregels die bij jou op je stage gelden.

  Ziek melden

  Het kan voorkomen dat je ziek wordt en niet naar stage kan. 

  Laat je ouders het begin van de dag naar stage en naar school laten bellen om je af te melden. Gemiste stage-uren moeten ingehaald worden in overleg met je mentor.

  Problemen op stage

  Soms gebeurt het dat het niet goed gaat op stage. Blijf er dan niet mee rondlopen. 

  Neem contact op met je mentor of het stagebureau, we gaan kijken of we het kunnen oplossen. Als we er echt niet uit komen gaan we samen op zoek naar een andere stage.

  Algemene informatie aanvragen VOG t.b.v. de kinderopvang

  Een VOG aanvragen voor de kinderopvang is verplicht als je er meer dan 59 uur stage loopt. Leerlingen die twee weken stage lopen, hoeven geen VOG aan te vragen.

  Het aanvragen van een VOG, zo werkt het:

  De kinderopvang vraagt dit normaal gesproken voor werknemers aan, maar doet dit meestal niet voor stagiaires, omdat daar kosten aan verbonden zijn. Vraag daarom na hoe dit bij jouw stagebedrijf geregeld is.

  Wanneer je de aanvraag zelf moet doen, gaat dat via de gemeente.
  De functieaspecten 84 (zorg voor minderjarigen) en 86 (kinderopvang) moeten worden aangekruist.

  Nadat je de VOG thuis hebt ontvangen, moet je je inschrijven in het personenregister kinderopvang.

  Het aanvragen van de VOG is eenmalig. Wanneer je in de toekomst opnieuw stage gaat lopen of werken in een kinderopvang, dan hoeft dit niet opnieuw te worden aangevraagd.

  De kosten die je maakt voor het aanvragen van een VOG kun je terugkrijgen. Het declaratieformulier kun je hier downloaden. Vul het in en stuur het met je betalingsbewijs naar facturen@vomeo.nl.

  Het is gebruikelijk dat je voordat je aan je stage begint een afspraak maakt om even kennis te maken.

  Informatie voor ouders

  Zoeken naar een stageplaats

  Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf nadenkt waar hij/zij graag stage wil lopen. Het is fijn als u mee wilt denken, u kent uw kind het best. We hebben veel stagebedrijven, maar staan ook altijd open voor nieuwe bedrijven. Het zoeken van een stageplaats gaat in overleg met de mentor van uw kind.

  Het is essentieel dat de stageovereenkomst voor aanvang van de stage ondertekend is door school, bedrijf, ouders en leerling en dat deze in het bezit is van school. Dat is dan ook de reden dat zonder goedgekeurde stageovereenkomst de leerling niet mag starten met de stage,

  Tijdens de stage

  Het kan voorkomen dat uw kind zich niet prettig voelt op stage. De eerste stap is dat uw zoon/dochter dit zelf bespreekbaar maakt met de stagebegeleider of mentor. Verloopt dit niet naar wens en wilt u hier graag over in gesprek dan vragen wij u dit via school te laten verlopen. Dat kan via de mentor of het stagebureau. Het is niet de bedoeling dat ouders zelf contact opnemen met het stagebedrijf.

  Verzekering

  Via Stad & Esch zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en WA. De dekkingen zijn aanvullend op de verzekering van het stagebedrijf en de leerling. Het is essentieel dat de stageovereenkomst voor aanvang van de stage ondertekend door school, bedrijf, ouders en leerling, en in bezit is van de school.

  Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf nadenkt waar hij/ zij graag stage wil lopen. Het is fijn als u mee wilt denken, u kent uw kind het best.  Informatie voor bedrijven

  Uw bedrijf als stagebedrijf?

  Heeft u een bedrijf en interesse in het begeleiden van een stagiair(e)? Of lijkt het u misschien interessant om onze leerlingen op school een gastles te geven over uw werk? Zou u onze leerlingen een rondleiding willen geven door uw bedrijf, zodat zij meer leren over uw beroepspraktijk? Hiervoor kunt u terecht bij het Stagebureau. Wij zijn, naast de stagedocenten, een vast aanspreekpunt voor onze (potentiële) stagebedrijven. Op deze pagina vertellen wij u meer over wat het inhoudt om een stagebedrijf te zijn.

  Binnen Stad & Esch kennen wij verschillende soorten stages. Het doel van de stage is oriënteren op arbeid, opdoen van algemene arbeidsvaardigheden en sociale competenties en uitbreiding van vakkennis. We hebben blokstages, lintstages, stages van een dag of soms een paar uur per week. In onze activiteiten planner staan alle stages vermeld. De omvang van de stage is afhankelijk van het doel dat we er mee voor ogen hebben.

  Profielen

  In het derde jaar kiezen de leerlingen voor een profiel. Doorgaans kiezen leerling voor een stage die aansluit bij dat profiel. Soms komt het ook voor dat een leerling nog niet zo goed weet wat hij wil en kiest daarom voor een stagebedrijf buiten dit profiel. In deze gevallen is het doel van de stage oriënterend van aard.

  Beroepsgerichte stages vinden plaats binnen de volgende profielen:

  Verwachtingen

  Wat mag u van ons verwachten?
  Wij bieden duidelijke communicatie met heldere afspraken over begeleiding en contact. Mochten zich problemen voordoen tijdens de stage, dan gaan we daarover graag met u op korte termijn in gesprek.

  Wat verwachten we van u als stagebedrijf?

  • U informeert de stagiair(e) over regels en afspraken die binnen het bedrijf gelden, voor wat betreft orde, veiligheid, gezondheid en geheimhouding.
  • U stelt een praktijkbegeleider aan die de stagiair(e)binnen het bedrijf begeleidt. Hij/zij neemt samen met de stagiair(e) de stageopdrachten door en vult de presentielijst en de beoordeling in. Dit gebeurt bij voorkeur digitaal m.b.v. het programma Teamspot, als dit niet mogelijk is mag dat ook op papier.
  • De praktijkbegeleider is de contactpersoon voor school.
  • Voorafgaand aan de stage wordt door de school een stageovereenkomst opgesteld en door alle partijen ondertekend.
  • Via Stad & Esch zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en WA. De dekkingen zijn aanvullend op de verzekering van het stagebedrijf en de leerling.
  • In geval van ziekte/afwezigheid stellen wij het op prijs als u de school hierover wilt informeren.

  Stage en veiligheid

  Een stage biedt jongeren de gelegenheid om (werk)ervaring op te doen. In geen geval mogen hierbij de gezondheid en ontwikkeling van jongeren in gevaar lopen, net zomin als de schoolprestaties. Daarom is arbeid door jongeren aan strenge regels gebonden. Voor nadere informatie over deze regels kunt u terecht op het Arbo Portaal.

  Stageoverzicht Stad & Esch

  Stageoverzicht 2023 2024
  Soorten stageDoel
  SchaduwstageBeeldvorming arbeid, startpunt om na te denken over mogelijk toekomstig beroep
  Interne stage Voorbereiding op externe stage, voorafgaand aan de stage of voor uitvallers van externe stage
  Externe groepsstageIn kleine groepjes onder begeleiding van een instructeur werkzaamheden verrichten in een extern bedrijf
  Oriënterende stageVoorbereiding op toekomstige opleiding, stage of beroep, komen tot een doordachte keuze
  Beroepsgericht
  Opdoen van arbeidsvaardigheden t.b.v. huidige opleiding, toekomstig beroep of toekomstige opleiding
  Voorbereiding op Arbeid (VOA) Opdoen van algemene arbeidsvaardigheden, waarna een leerling kan uitstromen naar werk

  Samenwerken

  Het stagebureau beschikt over vier beeldschermen waarvan drie in Meppel en een in Diever waarop content vertoond wordt die te maken heeft met de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. U mag hiervoor content aanleveren. Te denken valt aan:

  • Vacatures voor bijbaantjes of BBL
  • Informatie over open dagen en dergelijke
  • Andere relevante informatie voor het onderwijs

  We vragen u de informatie aan te leveren op liggend A4-formaat, bij voorkeur in JPEG (1920x 1080 pixels). Filmpjes mogen ook, maar zonder geluid. De content wordt maandelijks ververst.

  Dit mag u sturen naar: j.f.g.p.vos@vomeo.nl.

   Paperclip voor bedrijven

   Om onze stagebedrijven op de hoogte te houden, versturen we driemaal per jaar een nieuwsbrief voor bedrijven. De paperclip voor bedrijven is ook hier terug te vinden: