Algemeen

Hoe zit onze organisatie in elkaar? 

Bestuur

Visser, P.A. de
VIP
Bestuurder stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o.

schoolleiding

Tuinstra, H.N.
TUR
Directeur Stad & Esch
Schelling, M.A.
SMA
Procesleider havo
Luten, K.
LUT
Procesleider Beroepencollege
Luten, K.
LUT
Procesleider Beroepencollege
Bos, M.
BSM
Procesleider Praktijkschool en Eigen Weg
Bakker, R.
BAKR
Procesleider vwo en vrijeschoolleerroute
Keun, E.
KEUE
Procesleider Diever en theoretische leerweg

Bedrijfsvoering

Plank, J.W. van der
PLAN
Interne controller VOMEO
Voors - ten Hool, H.J.
VOOE
Hoofd facilitaire dienst VOMEO
Brust, P.J.
BRUP
Hoofd personeel VOMEO

Raad van Toezicht

Stad & Esch valt onder de stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o. (VOMEO). Hierin is een institutionele scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie. De bestuurlijke functie is belegd bij bestuurder de heer P.A. de Visser, die als bevoegd gezag fungeert. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden.

Waar we voor staan

Onze missie en visie

Onze missie is helder: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hun biedt. Hoe we daar invulling aan geven, leest u hier

Strategisch beleidsplan 2021-2025

‘Het is mijn school. Ik voel me er thuis.’ Dat is wat we willen dat onze leerlingen over ons vertellen. In ons strategisch beleidsplan beschrijven we hoe we dat waarmaken.

Jaarverslag en jaarrekening

ln het jaarplan zijn onze ambities, jaardoelen en ijkpunten beschreven. ln ons jaarverslag leggen we verantwoording af over de mate waarin onze ambities bereikt zijn. Lees ons jaarverslag en onze jaarrekening van het afgelopen jaar.

Kwaliteit

Ten aanzien van kwaliteit is het onze ambitie dat onze onderwijsdoelen worden gehaald én dat de persoonlijke ambities van leerlingen en medewerkers worden waargemaakt. We willen ons continu verbeteren en vieren behaalde doelen om vervolgens verder te groeien. Deze wens om te groeien vormt de ruggengraat van ons kwaliteitsbeleid.

Medezeggenschap

Stad & Esch heeft een medezeggenschapsraad (MR) die uit 8 medewerkers en 8 ouders/leerlingen bestaat. De structuur van de medezeggenschap wordt beschreven in het reglement: Reglement MR.

Protocollen en Reglementen
20220329 Reglement Mr

De MR vergadert altijd op dinsdagavond. Vergaderingen kunnen door iedereen worden bijgewoond en aandachtspunten kunnen door iedereen ter bespreking worden voorgelegd. Dit schooljaar vergadert de MR nog op:

 • 21 mei
 • 18 juni
 • 9 juli (reservedatum)

Vastgestelde verslagen (met hierin de besluitenlijst):

De samenstelling van de MR

MRPersoneelOuders-leerlingen
Praktijkschool Meppel1
Beroepencollege Meppel1
Lyceum Meppel1
Bedrijfsvoering1
Diever1
Eigen weg1
Deelschool onafhankelijk28
Totaal88

De personele bezetting van de MR

Personeel

Laurier, P.
LAP
Biologie
scheikunde
lid MR
Lyceum
Eisses, J.P.T.
EIJ
Maatschappijleer
Lyceum
Vreeburg, N.A.
VRN
Horeca
Bakkerij & Recreatie
Beroepencollege
Adolf, W.A.
ADOS
Conciërge
Lid MR
Lid GMR
Damkat, J.I.H.
DAM
Duitse taal
lid MR
Diever
Meulman - Griffioen, I.
MMI
Engelse taal
Lyceum
Weerd, C. van der
WEER
Instructeur
Praktijkschool
Jonker, A.G.
JOAL
Onderwijsondersteuner
Praktijkschool

Ouders en leerlingen

Rama Elharty
leerling Lyceum

Sil Klaassen
leerling Diever

Hilde Wolters
ouder Lyceum

Emma Dijkhuis
leerling Lyceum

Sandra Blankespoor
ouder Beroepencollege

Noéll van Meerendonk 
leerling Lyceum

Emma van Reijmersdal
ouder Lyceum

Voor vragen en/of opmerkingen kan een mail worden gestuurd naar de MR.

Ouder- en leerlingbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij onderwijs en ontwikkeling van kinderen doet er toe. Onderzoek laat zien dat betrokken ouders leiden tot betere leerprestaties van leerlingen en een gunstig effect hebben op werkhouding en gedrag op school. Niet alleen leerlingen profiteren hiervan, ouders voelen zich serieus genomen en een goed contact met ouders levert de leerkracht meer inzicht in wat de leerling nodig heeft. Bovendien zijn ouders de belangrijkste ambassadeurs van de school. Betrokken ouders kunnen de kwaliteit van een school versterken en uitdragen, een belangrijk onderscheidend kenmerk voor een school.

Stad & Esch en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van de leerling, hierbij erkennen we elkaars deskundigheid. Ouderbetrokkenheid krijgt vorm in de samenwerking tussen Stad & Esch en ouders die van meerwaarde moet zijn. Het ultieme resultaat is: dat de docent in zijn kracht komt, de ouder zich betrokken voelt en de leerling zich optimaal ontwikkelt. Dit maakt ouderbetrokkenheid belangrijk.

Op Stad & Esch krijgt dat onder andere vorm door het organiseren van klankbordgroepen in de deelscholen, informatie- of kennismakingsmomenten en formele/informele gesprekken (individueel of in groepsverband). Stad & Esch Diever heeft bovendien nog een ouderraad.

Oudertevredenheid

Elk jaar doen we een oudertevredenheidsonderzoek onder alle ouders van Stad & Esch. Lees hier meer over en bekijk de resultaten op onze website.

Leerlingbetrokkenheid

Omdat het bij Stad & Esch draait om de leerling, willen we de leerlingen een eigen plek binnen school geven. Ze hebben een duidelijke stem en zouden zich eigenaar moeten voelen van hun (eigen) leerproces. Daarbij hebben zij een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om houding en gedrag, binnen en buiten de klas. Bijvoorbeeld: hoe bereid ik mijn lessen voor, omgaan met de schoolomgeving etc. Leerlingen zijn een belangrijke partij in het ‘samen’ school zijn. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en kunnen zijn wie je bent vinden we op Stad & Esch heel belangrijk.

Onze leerlingen spelen een actieve rol in de manier waarop wij onze missie en visie willen verwezenlijken. Bij de uitwerking van onze (strategische) doelen kunnen leerlingen worden gevraagd om mee te denken over het onderwijs op Stad & Esch. Voor hen is dit een mooie manier om zich voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Door leerlingen mee te laten praten/denken over bepaalde aspecten van ons onderwijs zal dat de betrokkenheid bij Stad & Esch vergroten en zal dit tegelijkertijd kansen bieden om competenties/talenten te ontwikkelen. Leerlingen ervaren op deze wijze democratisch burgerschap, tonen persoonlijke leiderschap en kunnen omgaan met verschillen. Leerlingenparticipatie stelt de leerling centraal en zal de sfeer op school verder verbeteren en de relaties tussen leerlingen en medewerkers positief beïnvloeden.

Leerlingenraad

Stad & Esch is er voor de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat onze leerlingen mee kunnen praten over de gang van zaken in de school. Daarom hebben we een leerlingenraad, bestaande uit leerlingen uit alle niveaus en jaarlagen.

Wat wordt er gedaan?
De leerlingenraad wordt betrokken bij veranderingen in de school die met de leerlingen te maken hebben. Ook nemen ze zelf initiatief, door problemen die de leerlingen ondervinden aan te kaarten bij het bestuur van de school en plannen te maken voor verbetering. Ze komen ongeveer een keer per maand bijeen.

Contact
Heb jij een leuk idee, een probleem of wil je ook meepraten? Aarzel dan niet om contact met de leerlingenraad op te nemen! Je kunt de onze leerlingenraad bereiken via de mail of via het Instagram-account.

Leden per 1 augustus 2023

Noéll van Meerendonk (voorzitter)
Rama Elharty (voorzitter)
Emma Dijkhuis (secretaris)
Chanelle Rothe
Amber Kooiman
Nyam Bekoe

Vakantiedata en studiedagen

Hier vindt u de data van de schoolvakanties en de studiedagen van onze medewerkers.

20230223 Vakantiedata 2023 2024
20240122 Vakantiedata 2024 2025

Studiedagen

Op onderstaande data staan er studie- en organisatiedagen gepland voor onze medewerkers. Tijdens deze dagen gaan zij aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs, professionalisering of er staan overgangsvergaderingen gepland. Alle leerlingen zijn op deze data vrij van school.

 • maandag 4 september 2023
 • woensdagmiddag 15 november 2023 (in de ochtend is er wel les!)
 • woensdag 13 december 2023
 • maandag 8 januari 2024
 • vrijdag 26 januari 2024
 • maandag 18 maart 2024
 • vrijdag 12 juli 2024
 • maandag 15 juli 2024

Lessentabellen

In de lessentabellen vindt u de vakken per leerjaar terug. Ook kunt u hierin zien hoeveel uur per week de leerling elk vak krijgt. De lessentabellen 2023-2024 zijn hier binnenkort te vinden.

Lesuitval

Lesuitval door ziekte of (studie-)verlof van een docent komt op alle scholen voor. Als gevolg van de coronapandemie is dit de laatste jaren vaker voorgekomen. Het roosterbureau probeert er altijd voor te zorgen dat het lesrooster voor onze leerlingen wordt aangepast. Soms worden lesactiviteiten vervangen door een collega of onderwijsassistent. Bij langdurig verlof van een docent wordt vervanging gezocht. Als gevolg van het lerarentekort wordt dit wel steeds ingewikkelder.

Voortijdig schoolverlaten

Alle scholen proberen te voorkomen dat leerlingen zonder diploma (startkwalificatie) de school verlaten, zonder dat zij zijn ingeschreven bij een andere onderwijsinstelling voor vo, mbo, hbo of wo. De landelijke overheid heeft streefpercentages vastgesteld voor het voortijdig schoolverlaten per 1 oktober van een schooljaar. Hieronder onze gegevens:

V&V per 1 oktoberOnderbouwbovenbouw havo-vwobovenbouw vmbo
2019- 2020
aantal leerlingen328
op S&E0,2821,59
landelijk0,430,341,40
2020 - 2021
aantal leerlingen2111
op S&E0,180,192,41
landelijk0,360,771,15
2021 - 2022
aantal leerlingen304
op S&E0,280,000,82
landelijk0,371,041,13

Onze mediatheek

Lezen is op school verplichte kost, maar dat wil niet zeggen dat lezen niet gewoon leuk kan zijn. In onze prachtige mediatheek kunnen leerlingen allerlei boeken en tijdschriften lezen en lenen. Het aanbod is groot en regelmatig is er nieuw leesvoer. Maak hier een account aan (gekoppeld aan leerlingpasnummer) en zoek iets leuks uit!

Hart voor Kunst

Dat Stad & Esch geen cultklassen, creativiteitsklassen of cultuurklassen heeft ligt besloten in het feit dat de ontwikkeling van creativiteit en creatieve vaardigheden binnen Stad & Esch zó belangrijk wordt gevonden dat alle leerlingen binnen alle opleidingen kunstvakken volgen.

In de eerste twee leerjaren krijgen alle leerlingen van Stad & Esch alle vier de kunstvakken: beeldende kunst en vormgeving (tekenen en handvaardigheid), muziek, theater (drama) en dans. In de het derde leerjaar (vmbo-tl, havo, vwo en gymnasium) kiezen leerlingen twee van de vier kunstvakken en na het derde leerjaar kunnen leerlingen één kunstvak kiezen als examenvak. In de beroepsgerichte bovenbouw vmbo (basis en kader) kunnen leerlingen creatieve keuzedelen kiezen.

We zijn er trots op dat meer dan 100 leerlingen in onze tl, havo en vwo examen doen in een kunstvak: beeldende kunst en vormgeving, drama, dans en muziek.

In dit mooie filmpje delen onze kunstdocenten en onze leerlingen hun ervaringen.

HART VAN EZINGE

Het Hart van Ezinge in Meppel bruist en straalt! Het is het podium geworden waar de creatieve talenten van onze leerlingen zichtbaar worden en waar zij in de schijnwerpers staan, een kloppend hart vol kunst. Met het onderwijs op Stad & Esch willen we leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw.

HART VAN DIEVER

De theaterzaal in Diever is het Hart van Diever! Hier hebben de creatieve vakken theater, dans en muziek een prachtige werkplek gekregen.

Activiteiten

Column: Monologenvoorstelling 'Waterdicht'
(door Caroline Ritsema, leerling)

In onze theatergroep kregen we de opdracht om een monoloog te schrijven. In je eentje, want dat is waar een monoloog om draait: een monoloog is een toneelstuk dat je alleen opvoert. Ik vond deze opdracht gelijk leuk, maar ik merkte aan mijn andere klasgenoten dat ze het spannend vonden. Dat is natuurlijk ook logisch, want je bent alleen. De opdracht moesten we daarom ook voor elkaar voordoen, hier kregen we geen cijfer op. Toen kwam het nieuws dat we in de maand december een toneelstuk gingen presenteren voor alle ouders. Dat toneelstuk zou bestaan uit allemaal monologen die met elkaar te maken hebben en die dus goed op elkaar doorlopen. Het toneelstuk heet 'Waterdicht' en gaat over een vriendschap die uiteindelijk tot moord uitloopt: een vriend die zijn vriend zou hebben vermoord. Is dat eigenlijk wel zo? In het toneelstuk word je meegenomen door rechercheurs van vroeger en nu, getuigen, de dader, mogelijke daders en familie.

Ik vond het erg leuk om hieraan mee te mogen werken. Mijn theaterdocente is echt geweldig: ze weet precies hoe ze iets moet brengen en geeft je tips die je verder helpen. Het was vooral ook heel erg gezellig. Op de dag van de voorstelling waren we vrij van andere lessen, zodat we konden repeteren. Toen kwam het grote moment; de generale repetitie ging goed, we waren nu klaar voor de ‘echte’ voorstelling. Dat ging ons toch een partijtje goed! Iedereen, maar dan ook echt iedereen was geweldig. Applaus voor ons, maar we mogen zeker mevrouw Kuiper en de technische mannen niet vergeten, zonder hun was het allemaal niet gelukt!

Kortom, het was een top ervaring die ik niet snel zal vergeten.

Column: Stad & Esch & de culturele avond
(door Mark Robijn, theaterdocent)

Vrijdagavond 5 april was het zover. Een open podium voor alle talenten van Stad & Esch. Als theaterdocent kom je af en toe al wat talenten tegen in de les, maar een open podium is altijd verrassend. Leerlingen geven zichzelf op en die passie zie je terug in hun perfomance. Zo zijn er veel dames die goed kunnen zingen en zelfs leerlingen die hun eigen lied componeren als volleerde singer-songwriters. De muziekdocenten worden emotioneel als een examenleerling meerdere acts begeleid op de vleugel en als klapper op de vuurpijl realtime een lied componeert met elektrische piano, drum, bas gitaar en laptop. De presentator heeft ook talent voor presenteren. Een leerling met gevoel voor timing en humor, maar altijd dienstbaar voor de acts die gespeeld hebben. Dit alles wordt begeleid door twee leerlingen die al weken heel fanatiek de theatertechniek beheren in de theaterzaal. Mannen die graag hier later hun beroep van willen maken. De hele avond ademt een ontspannen sfeer uit met heel veel respect toe naar elkaar. Dansers die kippenvel krijgen van een liedje. Muzikanten die hardop lachen om een humoristische scene waarin een date “fantastisch” loopt. Kortom, een avond waar je als school alleen maar trots kan zijn dat je dit mag faciliteren en waar je de toekomst van kunst in goede handen ziet van de toekomstige generaties. Bedankt en tot volgend jaar!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Stad & Esch wil volop deel zijn van de wereld van onderwijs en jongeren.

 • Als belangrijke partner binnen het Onderwijspark Ezinge wil Stad & Esch een baken in de omgeving vormen, waarbij verbindingen met de samenleving gestalte krijgen. Diverse maatschappelijke partijen hebben zich verbonden met het Onderwijspark Ezinge.
 • In het kader van de doorgaande leerlijnen werken we nauw samen met het Drenthe College. Deze samenwerking leidt tot kortere leerlijnen voor leerlingen.
 • In het kader van de doorgaande leerlijnen techniek werkt Stad & Esch nauw samen met het Deltion College en het Alfa College.
 • Door de nauwe samenwerking met mbo en bedrijfsleven vinden de leerlingen die hun diploma halen snel de baan die ze zoeken.
 • Stad & Esch is actief lid van het werkgeversplatform Meppel-Staphorst, ICC-Parkmanagement en het Ondernemersfonds Meppel.
 • Stad & Esch is een actief lid binnen de Regiocampus.
 • Stad & Esch werkt in het kader van het project Sterk Techniekonderwijs (STO) samen met scholen in de regio Meppel en Steenwijk en met de vijf STO-regio's in Drenthe (DOEI).
 • Stad & Esch is onderdeel van het samenwerkingsverband Noorderwijzer.