Algemeen

Hoe zit onze organisatie in elkaar? 

Bestuur en directie

Visser, P. de
VIP
Bestuurder stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o.
Tuinstra, R.
TUR
Directeur Stad & Esch

Deelschoolleiding

Schelling, M.
SMA
Vervangend deelschoolleider havo/vwo Lyceum
Luten, K.
LUT
Deelschoolleider theoretische leerweg
Lyceum
Wewerinke, F.
WEW
Teamleider Praktijkschool
Bos, M.
BSM
Teamleider Eigen weg
Schipper, J.
SCI
Deelschoolleider Diever

Bedrijfsvoering

Fleurke, R.
FLEU
Hoofd afdeling personeel
Plank, J. van der
PLAN
Interne controller

Professionele leergemeenschappen (PLG’s)

Binnen Stad & Esch zijn zes professionele leergemeenschappen actief. Deze PLG’s worden ondersteund door onze coach Florens Wewerinke. De PLG’s zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie binnen het team, en sturen in belangrijke mate zichzelf aan. De zes PLG’s zijn:

 1. vmbo onderbouw basis-lwoo
 2. vmbo onderbouw basis-kader-theoretisch
 3. vmbo bovenbouw dienstverlening (zorg en welzijn en handel en administratie)
 4. vwo+
 5. Hart van Ezinge (alle creatieve vakken)
 6. mega (maatschappijleer, economie, geschiedenis, aardrijkskunde)

De opdracht

 • Zorg ervoor dat het onderwijs voor de leerlingen onweerstaanbaar boeiend en gepersonaliseerd is.
 • Betrek ouders en leerlingen zodanig dat zij een stem hebben in het hele proces.
 • Zorg ervoor dat creativiteit binnen alle vakken een rol speelt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stad & Esch bestaat uit vijf leden. 

Waar we voor staan

Onze missie en visie

Onze missie is helder: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hun biedt. Hoe we daar invulling aan geven, leest u hier. In het Onderwijsmanifest staat beschreven welk onderwijs past bij de missie en visie van Stad & Esch.

Strategisch beleidsplan 2016-2021

‘Het is mijn school. Ik voel me er thuis.’ Dat is wat we willen dat onze leerlingen over ons vertellen. In ons strategisch beleidsplan beschrijven we hoe we dat waarmaken.

Jaarverslag en jaarrekening

ln het jaarplan zijn doelen en ijkpunten beschreven voor Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering. ln ons jaarverslag leggen we verantwoording af over de mate waarin onze ambities bereikt zijn. Lees ons jaarverslag en onze jaarrekening van het afgelopen jaar.

Algemeen
Onderwijsmanifest
Algemeen
Boekje cultuur
Algemeen
Identiteitsboekje Stad & Esch
[document ID not specified]
Algemeen
Boekje communicatie
Algemeen
Poster cultuur & communicatie

Sponsoring

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de paperclip voor ouders of op de schoolwiki. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het voortgezet onderwijs. Zo hebben ouders, leerlingen en docenten het recht om via de medezeggenschapsraad hun stem te laten horen over een sponsorcontract. Verder zijn scholen verplicht om ouders in de schoolgids en het schoolplan te informeren over het sponsorbeleid.

Stad & Esch heeft op dit moment geen sponsors. Mochten zich wel sponsoren aanbieden, dan worden de voorwaarden voor de sponsoring met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad besproken.

Vakantiedata

Hier vindt u de data van de schoolvakanties. Verlof buiten de schoolvakanties om wordt in principe niet toegestaan.

Vakantiedata 2021 2022
Vakantiedata 2022 2023

Lessentabellen

In de lessentabellen vindt u de vakken per leerjaar terug. Ook kunt u hierin zien hoeveel uur per week de leerling elke vak krijgt. De knoppen hieronder linken naar elke lestabel in onze informatiebank.

Algemeen
Lessentabel Diever bovenbouw
Algemeen
Lessentabel bovenbouw
Algemeen
Lessentabel Praktijkonderwijs
Algemeen
Lessentabel Diever onderbouw
Algemeen
Lessentabel onderbouw

Medezeggenschap

Stad & Esch heeft een medezeggenschapsraad (MR) die uit 8 medewerkers en 8 ouders/leerlingen bestaat. De structuur van de medezeggenschap wordt beschreven in het reglement: Reglement MR.

Protocollen en Reglementen
20220329 Reglement Mr

De vergaderingen van de MR kunnen door iedereen worden bijgewoond en aandachtspunten kunnen door iedereen ter bespreking worden voorgelegd.

Voor dit schooljaar staat op dit moment nog één vergadering gepland: 28 juni. De MR vergadert altijd op dinsdagavond.

  Vastgestelde verslagen (met hierin de besluitenlijst):

  De samenstelling van de MR

  MRPersoneelOuders-leerlingen
  Praktijkschool Meppel1
  Beroepencollege Meppel1
  Lyceum Meppel1
  Bedrijfsvoering1
  Diever1
  Eigen weg1
  Deelschool onafhankelijk28
  Totaal88

  De personele bezetting van MR

  Personeel

  Boertien, M.
  BON
  Nederlandse taal
  secretaris GMR
  Lyceum
  Damkat, J.
  DAM
  Duitse taal
  lid GMR
  Diever
  Jansen, D.
  JAD
  Groepsdocent
  lid GMR
  Eigen weg
  Laurier, P.
  LAP
  Biologie
  scheikunde
  lid GMR
  Lyceum
  Rademaker, G.
  RAG
  Nederlandse taal
  lid GMR
  Beroepencollege
  Wagensveld, N. van
  WAV
  Geschiedenis
  maatschappijleer
  voorzitter GMR
  Lyceum
  Wulp, L. van der
  WUL
  Zorg & Welzijn
  lid GMR
  Praktijkschool

  Ouders-leerlingen

  Wouter Bakker
  Ouder Diever

  Jolien de Roos
  Leerling Diever

  Evan Duwel
  Leerling Beroepencollege

  Christophe Meijer
  Ouder Eigen weg

  Babeth Schoenmaker
  Leerling Lyceum

  Anna Schoot
  Leerling Lyceum

  Renate Soer 
  Ouder Beroepencollege

  Lenny Bomert
  Leerling Eigen weg

  Voor vragen en/of opmerkingen kan een mail worden gestuurd naar de MR.

  Ouderbetrokkenheid

  Betrokkenheid van ouders bij onderwijs en ontwikkeling van kinderen doet er toe. Onderzoek laat zien dat betrokken ouders leiden tot betere leerprestaties van leerlingen en een gunstig effect hebben op werkhouding en gedrag op school. Niet alleen leerlingen profiteren hiervan, ouders voelen zich serieus genomen en een goed contact met ouders levert de leerkracht meer inzicht in wat de leerling nodig heeft. Bovendien zijn ouders de belangrijkste ambassadeurs van de school. Betrokken ouders kunnen de kwaliteit van een school versterken en uitdragen, een belangrijk onderscheidend kenmerk voor een school.

  Stad & Esch en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van de leerling, hierbij erkennen we elkaars deskundigheid. Ouderbetrokkenheid krijgt vorm in de samenwerking tussen Stad & Esch en ouders die van meerwaarde moet zijn. Het ultieme resultaat is: dat de docent in zijn kracht komt, de ouder zich betrokken voelt en de leerling zich optimaal ontwikkelt. Dit maakt ouderbetrokkenheid belangrijk.

  Op Stad & Esch krijgt dat vorm door o.a. het organiseren van klankbordgroepen in de deelscholen, informatie/kennismakingsmomenten en formele/informele gesprekken (individueel of in groepsverband). Stad & Esch Diever heeft bovendien nog een ouderraad.

  Leerlingbetrokkenheid

  Omdat het bij Stad & Esch draait om de leerling, willen we de leerlingen een eigen plek binnen school geven. Ze hebben een duidelijke stem en zouden zich eigenaar moeten voelen van hun (eigen) leerproces. Daarbij hebben zij een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om houding en gedrag, binnen en buiten de klas. Bijvoorbeeld: hoe bereid ik mijn lessen voor, omgaan met de schoolomgeving etc. Leerlingen zijn een belangrijke partij in het ‘samen’ school zijn. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en kunnen zijn wie je bent vinden we op Stad & Esch heel belangrijk.

  Onze leerlingen spelen een actieve rol in de manier waarop wij onze missie en visie willen verwezenlijken. Bij de uitwerking van onze (strategische) doelen kunnen leerlingen worden gevraagd om mee te denken over het onderwijs op Stad & Esch. Voor hen is dit een mooie manier om zich voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

  Door leerlingen mee te laten praten/denken over bepaalde aspecten van ons onderwijs zal dat de betrokkenheid bij Stad & Esch vergroten en zal dit tegelijkertijd kansen bieden om competenties/talenten te ontwikkelen. Leerlingen ervaren op deze wijze democratisch burgerschap, tonen persoonlijke leiderschap en kunnen omgaan met verschillen. Leerlingenparticipatie stelt de leerling centraal en zal de sfeer op school verder verbeteren en de relaties tussen leerlingen en medewerkers positief beïnvloeden.

  Leerlingenraad

  Stad & Esch is er voor de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat onze leerlingen mee kunnen praten over de gang van zaken in de school. Daarom hebben we een leerlingenraad, bestaande uit leerlingen uit alle niveaus en jaarlagen.

  Wat wordt er gedaan?
  De leerlingenraad wordt betrokken bij veranderingen in de school die met de leerlingen te maken hebben. Ook nemen ze zelf initiatief, door problemen die de leerlingen ondervinden aan te kaarten bij het bestuur van de school, en plannen te maken voor verbetering. Ze komen ongeveer een keer per maand bijeen.

  Contact
  Heb jij een leuk idee, een probleem, of wil je ook meepraten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Je kunt de leerlingenraad bereiken via de mail of via ons Instagram-account.

  Leden per 1 augustus 2021
  Anna Schoot (voorzitter)
  Babeth Schoenmaker (secretaris)
  Dian Schrotenboer
  Sep Nieuwenhuizen
  Lenny Bomert
  Evan Duwel

  Voortijdig schoolverlaten

  Alle scholen proberen te voorkomen dat leerlingen zonder diploma (startkwalificatie) de school verlaten, zonder dat zij zijn ingeschreven bij een andere onderwijsinstelling voor vo, mbo, hbo of wo. De landelijke overheid heeft streefpercentages vastgesteld voor het voortijdig schoolverlaten per 1 oktober van een schooljaar. Hieronder onze gegevens:

  V&V per 1 oktoberOnderbouwbovenbouw havo-vwobovenbouw vmbo
  2015- 2016 
  aantal leerlingen044
  in S&E00,950,81
  landelijk0,550,401,73
  2016 - 2017
  aantal leerlingen1 0 2
  in S&E 0,090 0,39
  landelijk 0,530,451,39
  2017 - 2018
  aantal leerlingen 1 3 7
  in S&E 0,090,621,27
  landelijk 0,520,451,23

  Oudertevredenheid

  Elk jaar doen we een oudertevredenheidsonderzoek onder de ouders van onze leerlingen in leerjaar 3. Lees hier meer over en bekijk de resultaten op onze website.

  Drentse verwijsindex

  Stad & Esch heeft het provinciaal samenwerkingsconvenant ondertekend in het kader van deelname aan de Drentse verwijsindex. Vanuit dit convenant zijn de schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinatoren van de scholen van de Onderwijsgroep meldingsbevoegd. Indien het zorgteam een redelijk vermoeden heeft dat een jeugdige door een of meer van de hierna genoemde omstandigheden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd, kan melding gemaakt worden in de verwijsindex. Van een melding worden de ouders/verzorgers door de school op de hoogte gesteld.

  1. De jeugdige staat bloot aan geestelijk of lichamelijk geweld, enige andere vernederende behandeling, of verwaarlozing.
  2. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen.
  3. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende opgroei- of opvoedingsproblemen.
  4. De jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger.
  5. De jeugdige verzuimt om andere reden dan ziekte of gebrek veelvuldig van school of andere onderwijsinstelling, dan wel verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten.
  6. De jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien.
  7. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële problemen.
  8. De jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.
  9. De jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag.
  10. De jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld.
  11. De ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten tekort in de verzorging of opvoeding van de jeugdige.

  Melding in de verwijsindex vindt plaats na besluitvorming in het zorgteam.

  Meldcode kindermishandeling

  Stad & Esch heeft een meldcode kindermishandeling. Daarin staat beschreven welke stappen de school onderneemt wanneer er het vermoeden bestaat dat een leerling slachtoffer is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

  Meldcode Kindermishandeling

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Stad & Esch wil volop deel zijn van de wereld van onderwijs en jongeren.

  • Als belangrijke partner binnen het Onderwijspark Ezinge wil Stad & Esch een baken in de omgeving vormen, waarbij verbindingen met de samenleving gestalte krijgen. Diverse maatschappelijke partijen hebben zich verbonden met het Onderwijspark Ezinge.
  • In het kader van de doorgaande leerlijnen werken we nauw samen met het Drenthe College. Deze samenwerking leidt tot kortere leerlijnen voor leerlingen.
  • In het kader van de doorgaande leerlijnen Techniek werkt Stad & Esch nauw samen met het Deltion College en het Alfa College.
  • Door de nauwe samenwerking met mbo en bedrijfsleven vinden de leerlingen die hun diploma halen, snel de baan die ze zoeken.
  • Stad & Esch is actief lid van het werkgeversplatform Meppel-Staphorst, ICC-Parkmanagement en het Ondernemersfonds Meppel.
  • Stad & Esch is een actief lid binnen de Regiocampus.
  • Stad & Esch werkt in het kader van het project Sterk Techniekonderwijs (STO) samen met scholen in de regio Meppel en Steenwijk en met de vijf STO-regio's in Drenthe (DOEI).
  • Stad & Esch is onderdeel van het samenwerkingsverband Noorderwijzer.