Algemeen

Hoe zit onze organisatie in elkaar? 

Bestuur en directie

Visser, P.A. de
VIP
Directeur-bestuurder
Koningsveld, D. van
KOV
Directeur Onderwijs en Personeel

Deelschoolleiding

Luten, K.
LUT
Deelschoolleider tl (Lyceum)
Deelschoolleider bovenbouw vmbo Techniek (Beroepencollege)
Schipper, J.H.
SCI
Deelschoolleider
Diever
Wewerinke, F.R.
WEW
Teamleider (Praktijkschool)
Economie
Lyceum
Wolbert, T.F.
WOL
Teamleider (VSO Meppel)
Vogel – van Sijll, S.M.
VOG
Deelschoolleider havo/vwo Lyceum

Bedrijfsvoering

Bakker, E.
BAK
Hoofd facilitaire dienst
Bedrijfsvoering
Fleurke, R.P.
FLEU
Hoofd afdeling personeel
Bedrijfsvoering
Plank, J. van der
PLAN
Interne controller
Bedrijfsvoering

Professionele leergemeenschappen (PLG’s)

Binnen Stad & Esch zijn vijf professionele leergemeenschappen actief. Deze PLG’s worden ondersteund door deelschoolleider Aligonda Wijnia. De PLG’s zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie binnen het team, en sturen in belangrijke mate zichzelf aan. De vijf PLG’s zijn:

 1. vmbo onderbouw basis-lwoo
 2. vmbo onderbouw basis-kader-theoretisch
 3. vmbo bovenbouw dienstverlening (zorg en welzijn en handel en administratie)
 4. vwo+
 5. Hart van Ezinge (alle creatieve vakken)

De opdracht

 • Zorg ervoor dat het onderwijs voor de leerlingen onweerstaanbaar boeiend en gepersonaliseerd is.
 • Betrek ouders en leerlingen zodanig dat zij een stem hebben in het hele proces.
 • Zorg ervoor dat creativiteit binnen alle vakken een rol speelt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stad & Esch besluit uit vijf leden. 

Waar we voor staan

Onze missie en visie

Onze missie is helder: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hun biedt. Hoe we daar invulling aan geven, leest u hier. In het Onderwijsmanifest staat beschreven welk onderwijs past bij de missie en visie van Stad & Esch.

Strategisch beleidsplan 2016-2021

‘Het is mijn school. Ik voel me er thuis.’ Dat is wat we willen dat onze leerlingen over ons vertellen. In ons strategisch beleidsplan beschrijven we hoe we dat waarmaken.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

ln het jaarplan 2017 zijn doelen en ijkpunten beschreven voor Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering. ln ons jaarverslag leggen we verantwoording af over de mate waarin onze ambities bereikt zijn. Lees ons jaarverslag en onze jaarrekening van het afgelopen jaar.

Algemeen
Jaarverslag en Jaarrekening
Basisafspraken
Boekje cultuur
Basisafspraken
Identiteitsboekje S&E
Algemeen
Onderwijsmanifest
Algemeen
Strategisch beleidsplan 2016-2020
Basisafspraken
Boekje communicatie
Basisafspraken
Poster cultuur & communicatie

Sponsoring

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het voortgezet onderwijs. Zo hebben ouders, leerlingen en docenten het recht om via de medezeggenschapsraad hun stem te laten horen over een sponsorcontract. Verder zijn scholen verplicht om ouders in de schoolgids en het schoolplan te informeren over het sponsorbeleid.

Stad & Esch heeft bij het ingaan van schooljaar 2018-2019 geen sponsors. Mochten zich wel sponsoren aanbieden, dan worden de voorwaarden voor de sponsoring met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad besproken.

Vakantiedata

Hier vindt u de data van de schoolvakanties. Verlof buiten de schoolvakanties om wordt in principe niet toegestaan.

Algemeen
Vakantiedata 2018-2019
Algemeen
Vakantiedata 2019-2020

Lessentabellen

In de lessentabellen vindt u de vakken per leerjaar terug. Ook kunt u hierin zien hoeveel uur per week de leerling elke vak krijgt. De knoppen hieronder linken naar elke lestabel in onze informatiebank.

Algemeen
Lessentabel Diever bovenbouw
Algemeen
Lessentabel bovenbouw
Algemeen
Lessentabel Praktijkonderwijs
Algemeen
Lessentabel Diever onderbouw
Algemeen
Lessentabel onderbouw

Medezeggenschap

Stad & Esch heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die uit 10 medewerkers en 10 ouders/leerlingen bestaat. In Diever en bij het VSO Meppel is ook een deelraad actief. Deze deelraden bestaan o.a. uit de vertegenwoordigers in de GMR van deze deelschool. De structuur van de medezeggenschap wordt beschreven in de reglementen: Reglement GMR & Reglement Deelraad.

Protocollen en Reglementen
Reglement GMR
Protocollen en Reglementen
Reglement deelraad

De vergaderingen van de GMR en de deelraden kunnen door iedereen worden bijgewoond en aandachtspunten kunnen door iedereen ter bespreking worden voorgelegd.

Voor dit schooljaar staat nog de volgende GMR vergaderingen gepland: 2 juli. De GMR vergadert altijd op dinsdag.

Vastgestelde verslagen:

De samenstelling van de GMR

GmrPersoneelOuders-leerlingen
Praktijkschool Meppel11
Beroepencollege Meppel1 1
Lyceum Meppel1 1
Bedrijfsvoering1
Diever1 1
VSO Meppel 1 1
Deelschool onafhankelijk4 5
Totaal1010

De personele bezetting van GMT

Personeel

Essen, M. van
ESS
Economie
Lid GMR
Diever
Galema, A.M.
GAL
Franse taal
Lid GMR
Lyceum
Koopmans, R.
KPM
Wiskunde
Lid GMR
Diever
Pijpaert, D.C.S.
PIJ
Aardrijkskunde
Lid GMR
Lyceum
Rademaker, G.H.
RAG
Nederlandse taal
Lid GMR
Beroepencollege
Timmerman – Snoeijing, N.
TIN
Groepsdocent
VSO Meppel
Wagensveld, N.C. van
WAV
Maatschappijleer
Secretaris GMR
Lyceum
Werkman, A.H.A.
WERK
Onderwijsondersteuner
Lid GMR
Praktijkschool
Boertien, M.S.
BON
Nederlandse Taal
Lid GMR
Lyceum
Loe, P.M. van
LOEP
Coördinerend deelschoolondersteuner
Lid GMR

Ouders-leerlingen

Jeannet bos 
Ouder Lyceum

Christophe Meijer
Ouder VSO Meppel

Dualeh Muhuyadin
Leerling Beroepencollege

Bianca Geerts
Ouder Lyceum

Deirdre de Jonge
Leerling Lyceum

Anna Schoot
Leerling Lyceum

Henk Wind
Ouder Lyceum

Martijn Hendriks
Leerling Lyceum

Vragen of opmerkingen voor de GMR? Je kunt ons altijd mailen.

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij onderwijs en ontwikkeling van kinderen doet er toe. Onderzoek laat zien dat betrokken ouders leiden tot betere leerprestaties van leerlingen en een gunstig effect hebben op werkhouding en gedrag op school. Niet alleen leerlingen profiteren hiervan, ouders voelen zich serieus genomen en een goed contact met ouders levert de leerkracht meer inzicht in wat de leerling nodig heeft. Bovendien zijn ouders de belangrijkste ambassadeurs van de school. Betrokken ouders kunnen de kwaliteit van een school versterken en uitdragen, een belangrijk onderscheidend kenmerk voor een school.

Stad & Esch en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van de leerling, hierbij erkennen we elkaars deskundigheid. Ouderbetrokkenheid krijgt vorm in de samenwerking tussen Stad & Esch en ouders die van meerwaarde moet zijn. Het ultieme resultaat is: dat de docent in zijn kracht komt, de ouder zich betrokken voelt en de leerling zich optimaal ontwikkelt. Dit maakt ouderbetrokkenheid belangrijk.

Op Stad & Esch krijgt dat vorm door o.a. het organiseren van klankbordgroepen in de deelscholen, informatie/kennismakingsmomenten en formele/informele gesprekken (individueel of in groepsverband). Stad & Esch Diever heeft bovendien nog een ouderraad.

Leerlingbetrokkenheid

Omdat het bij Stad & Esch draait om de leerling, willen we de leerlingen een eigen plek binnen school geven. Ze hebben een duidelijke stem en zouden eigenaar moeten zijn van hun (eigen) leerproces. Daarbij hebben zij een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om houding en gedrag, binnen en buiten de klas. Bijvoorbeeld: hoe bereid ik mijn lessen voor, omgaan met de schoolomgeving etc. Leerlingen zijn een belangrijke partij in het ‘samen’ school zijn.

Onze leerlingen spelen een actieve rol in de manier waarop wij onze missie en visie willen verwezenlijken. Bij de uitwerking van onze (strategische) doelen kunnen leerlingen worden gevraagd om mee te denken over het onderwijs op Stad & Esch. Voor hen is dit een mooie manier om zich voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Door leerlingen mee te laten praten/denken over bepaalde aspecten van ons onderwijs zal dat de betrokkenheid bij Stad & Esch vergroten en zal dit tegelijkertijd kansen bieden om competenties/talenten te ontwikkelen. Leerlingen ervaren op deze wijze democratisch burgerschap, tonen persoonlijke leiderschap en kunnen omgaan met verschillen. Leerlingenparticipatie stelt de leerling centraal en zal de sfeer op school verder verbeteren en de relaties tussen leerlingen en medewerkers positief beïnvloeden.

Voortijdig schoolverlaten

Alle scholen proberen te voorkomen dat leerlingen zonder diploma (startkwalificatie) de school verlaten, zonder dat zij zijn ingeschreven bij een andere onderwijsinstelling voor vo, mbo, hbo of wo. De landelijke overheid heeft streefpercentages vastgesteld voor het voortijdig schoolverlaten per 1 oktober van een schooljaar. Hieronder onze gegevens:

Oudertevredenheid

Elk jaar doen we een oudertevredenheidsonderzoek onder de ouders van onze leerlingen in leerjaar 3. Lees hier meer over en bekijk de resultaten op onze website.

Drentse verwijsindex

Stad & Esch heeft het provinciaal samenwerkingsconvenant ondertekend in het kader van deelname aan de Drentse verwijsindex. Vanuit dit convenant zijn de schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinatoren van de scholen van de Onderwijsgroep meldingsbevoegd. Indien het zorgteam een redelijk vermoeden heeft dat een jeugdige door een of meer van de hierna genoemde omstandigheden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd, kan melding gemaakt worden in de verwijsindex. Van een melding worden de ouders/verzorgers door de school op de hoogte gesteld.

 1. De jeugdige staat bloot aan geestelijk of lichamelijk geweld, enige andere vernederende behandeling, of verwaarlozing.
 2. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen.
 3. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende opgroei- of opvoedingsproblemen.
 4. De jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger.
 5. De jeugdige verzuimt om andere reden dan ziekte of gebrek veelvuldig van school of andere onderwijsinstelling, dan wel verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten.
 6. De jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien.
 7. De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële problemen.
 8. De jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.
 9. De jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag.
 10. De jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld.
 11. De ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten tekort in de verzorging of opvoeding van de jeugdige.

Melding in de verwijsindex vindt plaats na besluitvorming in het zorgteam.

Meldcode kindermishandeling

Stad & Esch heeft een meldcode kindermishandeling. Daarin staat beschreven welke stappen de school onderneemt wanneer er het vermoeden bestaat dat een leerling slachtoffer is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

Algemeen
Meldcode kindermishandeling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Stad & Esch zit niet op een eiland, maar wil volop deel zijn van de wereld van onderwijs en jongeren.

 • Als belangrijke partner binnen het Onderwijspark Ezinge wil Stad & Esch een baken in de omgeving vormen, waarbij verbindingen met de samenleving gestalte krijgen. Diverse maatschappelijke partijen hebben zich verbonden met het Onderwijspark Ezinge.
 • In het kader van de doorgaande leerlijnen werken we nauw samen met het Drenthe College. Deze samenwerking leidt tot kortere leerlijnen voor leerlingen.
 • In het kader van de doorgaande leerlijnen Techniek werkt Stad & Esch nauw samen met het Deltion College in het kader van Technobox.
 • Door de nauwe samenwerking met mbo en bedrijfsleven vinden de leerlingen die hun diploma halen, snel de baan die ze zoeken.
 • Stad & Esch is actief lid van het werkgeversplatform Meppel-Staphorst, ICC-Parkmanagement en het Ondernemersfonds Meppel.
 • Stad & Esch is samen met vo-scholen en het Deltion College actief lid van Toptechniek in Bedrijf.
 • Stad & Esch is een actief lid binnen de Regiocampus.